دانشنامه دوربین مداربسته

آﻣﻮزش اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ DVR را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ DVR ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﻧﺮم اﻓﺰار XMEYE اﺳﺖ .

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎص ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ، دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ XMEYE ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،برای انجام این کار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ زدن دﮐﻤﻪ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ راﻫﻨﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻀﯿﻤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت درﺳﺖ ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﺑﺎر ﮐﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ در ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﮐﺪ اول از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اﭘﻞ و ﺑﺎر ﮐﺪ دوم ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎرﮐﺪ ﺧﻮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ . در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰارXMEYE را از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

در ﻫﻨﮕﺎم داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار را درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭘﺲ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮوي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار XMEYE ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ رﯾﺠﯿﺴﺘﺮ ﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ زیر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺐAdd Manual ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زیر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮﯾﺪ . ﺣﺎل در ﻗﺴﻤﺖ name Device اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ ﺑﺎر ﮐﺪ ﺧﻮان ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ زیر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺣﺎل در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﯾﻨﺘﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﺪي ﮐﻪ ﺑﺎﻻي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه sn را ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮروي دﮐﻤﻪ  OK  ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﺪ، ﺑﺮ آن روي ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد.

ﭘﺲ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ را از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ و ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه را ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻗﺮار دادن ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *