دانشنامه دوربین مداربسته

لیست قیمت تجهیزات امنیتی و دوربین مدار بسته

اگر براي خرید تجهیزات امنیتی مانند دوربین مداربسته و دیگر تجهیزات به بازار و یا سایت ها و شبکه هاي اجتماعی مراجعه نموده باشید . خواهید دید که هر یک از شرکت ها و یا شبکه های توضیع این محصولات برای نمایش محصولات و همچنین توضیح در مورد کارکرد و ویژگی های آن اقدام به طراحی و انتشار لیست هایی به عنوان لیست قیمت در سایت ها و شبکه های مجازی خود نموده اند .

در بسیاری از این لیست های قیمت از کلمات و یا حروف اختصاری برای توضیح در مورد ویژگی ها و تکنولوژی های محصولات استفاده شده است. و همین امر باعث می شود بسیاری از افرادی که به بازار ویا صفحات اجتماعی این شرکت ها مراجعه می کنند ، به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد دوربین های مداربسته و در کل تجهیزات امنیتی متوجه اطلاعات توضیح داده شده در این لیست ها نشده و در انتخاب دوربین و یا تجهیزاتی که بتواند نیازهای امنیتی و نظارتی آنها را پوشش دهد دچار مشکل شوند.

اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﺼﺎﺑﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ، اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ. .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﺣﺮوف . اﺧﺘﺼﺎري ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .

ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ PDF ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از داﻧﻠﻮد و ﯾﺎ در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺪل

ﺗﻨﻮع در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ ﮐﻨﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎ و ﮐﺪ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎر ﮐﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﻧﺪ .

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪل آن 2035 اﯾﮑﺲ ام اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﮐﺪﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮد دارد و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اي (DVR) درلیست ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل 1408 اﺳﺖ ، در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دي وي آر اﻋﺪاد آﺧﺮ ﮐﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از 1408 8 ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ اﺳﺖ. ﻣﺪل و ﯾﺎ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻮع و ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

رزوﻟﯿﺸﻦ

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ رزوﻟﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ . در ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺪادي ﻣﺎﻧﻨﺪ 2 ، 3 ،4 5 و 8 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪد اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ واﺣﺪ ﺷﻤﺎرش را در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ از 2 ، 4 ،5 و 8 ﻣﮕﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اي ﺗﺎ ﭼﻪ رزوﻟﯿﺸﻨﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺮد


از دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺮد ﻗﺮار دارد . در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺮد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻟﻨﺰ و ﭘﺮدازش آن ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮد ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖfulhan XMI. . OV . Sony اﺷﺎره ﮐﺮد . ﭘﺮدازﻧﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺮد ﻗﺮار دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه اي ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ پردازنده ﻫﺎ ﯾﺴﯿﻠﯿﮑﻮن اﺳﺖ .

لنز

ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻌﺪادي ﻋﺪﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ . ﻟﻨﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺰ ﻫﺎي 2.8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي و 3.6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

دﯾﺪ در ﺷﺐ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ دﯾﺪ درﺷﺐ اﺳﺖ ، ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﻮر ﻗﺪرت دﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻋﺪدي ﮐﻪ در ﺟﻠﻮي ﮐﻠﻤﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮا داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﺐ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ، اﯾﻦ ﻋﺪد از 30 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮوع و ﺗﺎ 150 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﭙﯿﺪام اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺘﺮاژي ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺐ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد Sony اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﻤﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ از ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻫﺴﺘﯿﺪ داراي دﯾﺪ در ﺷﺐ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺎراﻧﺘﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ از داﺷﺘﻦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل

پیش‌نمایش(در یک برگهٔ جدید باز می‌شود)

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را ﻣﯿﺪﻫﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 4 ، 8 ،16 ،32و 64 ﮐﺎﻧﺎل در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺻﺪا ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺻﺪا

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺪا و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺻﺪا ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﯾﺎP2P

ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار XMEYE اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم   اﻓﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻠﯽ ﺑﮏ ﯾﺎ ﺑﺎز ﭘﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﺎ و ﺗﻠﻮزﯾﻨ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ، ﺑﻌﺾ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪادي از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﻫﺎرد ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎرد

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ﻫﺎرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 2 ﻫﺎرد و ﯾﺎ ﺑﯿﺘﺸﺘﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ 16 ﮐﺎﻧﺎل و 32 ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ از دو ﻫﺎرد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ 16 و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از دو ﻫﺎرد و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *