دانشنامه دوربین مداربسته, دانشنامه سیستم های امنیتی

کاربرد هوش مصنوعی در دوربین مداربسته

کاربرد هوش مصنوعی در دوربین مداربسته

ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮ ﻇﻬﻮر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Intelligence Artificial  ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ وﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻫﻮش ﺑﺼﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ، ﺷﻤﺎرش اﻓﺮاد ، آﻧﺎﻟﯿﺰ وﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ مانند ﺷﻤﺎره ﭘﻼك . رﻧﮓ ،ﻣﺪل ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا و….. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

تشخیص چهره Face Detection یکی ازفنآوري هاي میباشدکه با رشد هوش مصنوعی به یکی از فن آوري هاي ارزنده و مهم در صنعت تجهیزات امنیتی و دوربین مداربسته تبدیل شده است .

این تکنولوژي با استفاده از ویژگیهاي بیومتریک چهره هرفرد و به کمک الگوریتم هاي نوشته شده توسط برنامه نویسان، قادر به تشخیص و شناسایی چهره و هویت افراد می شود.

دوربین هایی که به هوش مصنوعی مجهز هستند می تواند با یک برد 2 مگا پیکسل چهره را شنا سایی و ذخیره کنند . این دوربینها میتوانند در هر فریم تا 16 تصویر شناسایی و ثبت کنند. و ویژگیهایی مانند جنسیت ، سن را از تصاویر به دست آمده استخراج و ذخیره سازي نمایند.

ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻈﺎرت ،ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم را دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻨﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮي ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارت ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ داﺷﺖ.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرك ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد از روي ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ؟!

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪه اي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﯾﮑﯽ از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر درﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺎ 64 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﭼﻬﺮه ي ﯾﮏ ﻓﺮد را ﮐﻪ ﺗﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻣﻮ ، ﻣﮋه و ﺣﺘﯽ ﺗﻪ رﯾﺶ را ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ رزوﻟﯿﺸﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺣﺪس زده و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎ 64 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻦ آوري اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه ي اﻓﺮاد،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و رﻧﮓ وﺣﺘﯽ ﭘﻼك آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﭘﻼك وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و رﻧﮓ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ، اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ در ﺧﺸﻢ ، ﺷﺎدي ، ﻏﻢ و آن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻦ آوري ﺗﺸﺨﯿﺺ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﭘﻼك وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎرت در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻓﻦ آوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻼك ﺧﻮردو ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ANPR ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان

رزوﻟﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮد و ﻟﻨﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻪ رزوﻟﯿﺸﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻼك ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮي دارد. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻗﻮي اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .

ﻃﺒﯿﻌﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻼك ﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺐ و در ﻧﻮر ﮐﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻼك ﺧﻮان

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان واﻗﻌﯽ داراي ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻼك ﺧﻮدرو ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻼك را ﭘﺮدازش و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﮋي ﭘﻼك ﺧﻮان ﺑﻪ واﺳﻂ ﻓﻦ آوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺸﯿﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ داده ﻫﺎ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﻧﺎﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ رﻓﺘﺎري را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺪاري ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻓﻨﺎوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻦ آوري ﺻﺪا ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪا را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.

ﮐﻼم آﺧﺮ

ﻓﻦ آوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ . ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻬﺎ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻧﯿﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *