دانشنامه دوربین مداربسته

ﻣﺸﮑلات راﯾـﺞ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﻣﺮﻗﻮن ﺑﺼﺮﻓﻪ و آﺳﺎن در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮه و ﯾﺎ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﭘﻼك آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺣﺘﯽ ﻋﺪم ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻫﺎرد ﺷﻮد.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﯾﺎ زﻧﺪ ﮔﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ، اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ و ﯾﺎ درﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮي را ﺿﺒﻂ ﻧﮑﺮده اند در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ، اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ و ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ   اﺳﺖ . ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ وراه اﻧﺪازي ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ي زﯾﺎدي از ﺧﺮﯾﺪاران و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺒﺮد.

حتی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻮﯾﺰ و ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ . ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﻧﺎدرﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻧﮓ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪرﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن و ﯾﺎ رﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﻣﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﻟﺒﺎس و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ را ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ و ﯾﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و ﯾﺎ در ﮐﻞ رﻧﮓ دﯾﮕﺮي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در می آورد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ وارد ﺗﻨﻈﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮس ﺑﺮ روي ﻫﺮيک از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻧﮓ را در آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ رﻓﺘﻪ و ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻣﻮس را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ تنظیمات رﻧﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روي آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ مانند ﺗﺼﻮﯾﺮ(1-1) ﺣﺎل در ﻣﻨﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ ، روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ، اﺷﺒﺎع رﻧﮓ و وﺿﻮح رﻧﮓ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﮐﻤﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪه اي ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ رﻧﮓ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺗﺼﻮﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺑﺴﯿﺎري از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﮐﻢ ﺷﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸ ﻮ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﮔﺮ رﻧﮓ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻣﻼ رﻧﮕﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺷﺐ و روز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده وﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ( Star Light) ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺎر ﻻﯾﺖدر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎزي ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ از ﻓﻦ آوري اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺷﻮد . در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داراي ﻓﻦ آوري ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ . در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎن دارد دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ازﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دورﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﮔﺮ از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺰ دار ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﺼﺐ دﭼﺎر ﻧﻮﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺮاژ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ از دورﺑﯿﻦ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد. آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺑﺘﺪا ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ، اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪاﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ، دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﺸﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *