پروژه شهر هوشمند داروین

پروژه شهر هوشمند داروین

کنترل و نظارت بیشتر در شهر با دوربین های مداربسته

شهر ساحلی داروین در شمال استرالیا قرار دارد ، این شهر به خاطر داشتن پایگاه هاي نظامی از اهمیت خاصی براي دولت استرالیا برخوردار است . پرورش آبزیانی چون کروکدیل یکی از صنایع مهم اینشهر محسوب می شود ، در اطراف شهر داروین نیز پارکهاي حفاظت شده فراوانی وجود دارد.

این پارك ها به علت وجود کروکدیل هاي خطرناکش بسیار مشهورا ند، از مهمترین مراکز آموزشی شهر داروین می توان به دانشگاه چارز داروین اشاره کرد .

شوراي شهر داروین سال گذشته تعداد زیاد از شبکه ها و دستگاه هاي کنترلی و نظارتی را در مرکز شهر نصب کرده است .این شبکه از مجموعه اي از چراغ هاي هوشمند ، سنسورهاي محیطی ودوربین هاي مدار بسته جهت قدرت بیشتر در نظارت و کنترل مکانهاي شهري و افرادي که درآن محیط فعالیت دارند طراحی شده است.

این پروژه 10 میلیون دلار براي شوراي شهر داروین هزینه داشته است .پویاي شهر داروین وهمچنین بالا بردن سطح زندگی مردم به وسیله فن آوري هاي هوشمندانه وهمچنین کنترل و نظارت بهتر محیط شهري از عوامل سرمایه گذاري شوراي شهر داروین در این پروژه بیان شده است .

از نظر شوراي شهر داروین این پروژه می تواند در پویایی وشکوفایی این شهر تاریخی بسیار تاثیر گذار باشد.

نظارت شدید

نصب این تجهیزات کنترلی و نظارتی باعث نگرانی هایی از سوي افراد ساکن در شهر داروین شده است روزنامه نگاران و ساکنین شهر داروین نگران از بین رفتن حریم خصوص خود و دیگر شهروندان شهر داروین هستند .

آنها بر این باورند که پروژه اي با این مقیاس بزرگ که تمامی شهر را در بر گرفته وبه سرعت نیز در حال پیشرفت و گسترش است ، میتواند باعث از بین بردن حریم خصوصی ساکنین شهر وندان شهر داروین شود.

جامع شناسان استرالیایی بر این باورند که نگرانی هاي به وجود آمده از بر هم خوردن حریم خصوصی شهروندان داروین کمی بی مورد است و گرو هایی قصد حاشیه سازي و از کار انداختن این پروژه را با دست آویز قرار دادن حریم خصوصی افراد ساکن در داروین را دارند .

آنها بر این باورند که همیشه معرفی اقدامات نظارتی جدید باعث نگرانی هاي در سطح جامعه میشود و این قاعده در مورد شهر وندان شهر داروین نیز صدق می کند. و گروه هایی که یا مجرمین هستند و یا بومیانی که قبلا به طور نامتناسبی مورد مجازات قرار گرفته اند قصد دارند با حاشیه سازي در راه اندازي و تشکیل این شبکه نظارتی اخلال ایجاد کنند .

پروژه هوشمند سازي شهر داروین در دستور کار اصلی دولت فدرال استرالیا قرار دارد ، این پروژه یکی ازپروژه هاي است که دولت جهت توسعه شهر هاي شمالی استرالیا در دستور کار خود قرار داده است.

اما بومیانی که مالک سنتی بخش زیادي از زمین هاي شمالی استرالیا هستند .با این پروژه مخالف بوده و همیشه آن را مورد انتقاد قرار می دهند.

شهردار شهر داروین نگرانی ها در خصوص نقض حریم خصوص را رد کرد.

شهردار شهر داروین در مورد مهمترین نگرانی هاي منتقدان تغیر شهر داروین ، و استفاده احتمالی از نرم افزار تشخیص چهره و احتمال مشارکت شرکت فناوري چینی هواوي را بی مورد دانست و این نگرانی ها را بی اساس و نظرییه توطئه پردازانه دانست . و به کسانی که به این نگرانی ها دامن میزنند توصیه کرد از کارت هاي اعتباري استفاده نکنند و یا از شبکه هاي اجتماعی مانند فیسبوك نیز استفاده نکنند.

منطق شهر هوشمند

اگر عمیق تر به سیر تحولات شهر داروین و همچنین صحبت هاي صریح شهردار شهر داروین نگاه کنیم نگرانی هایی در مورد کار کرد شهر هوشمند و همچنین نقض حریم خصوصی در شهر هاي استرالیا براي ما ایجاد می شود . اما در اینجا باید به این نکته توجه کرد که فن آوري هاي دیجیتال معمولا به صورت خدمات و راه حل هاي از شرکتهاي خارج از ارگان هاي دولتی تهیه و خریداري میشوند. و بخشی ضروري در زندگی شهری هستند.

مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی و نظارت بخش تاسف انگیز پیشرفت فن آوري هاي هوش مند هستند ، اما مزیت بیش از حدي که این فن آوري ها دارند و نقش زیادي که این فن آوري ها در زندگی مابازي می کنند را نیز نباید فراموش کرد.

در نهایت می توان گفت که این فن آوري ها روش هاي غیر سیاسی ساده براي تغییر چهره شهر هستند. از نظر دولت ها شهر هاي هوشمندبه این معنی هستند که عموم مردم از راحتی و آسایش بیشتري برخوردار هستند و برنامه ریزان دولتی از اطلاعات و کارایی بیشتري برخوردار بوده و شهروند دان نیز از رشد و امنیت بیشتري برخوردار هستند .

اما این یک چشم انداز فریبنده است که بر اساس فرضیات نادرستی بنا شده است! نظارت هوشمند شهر ها در صورتی که نظارت بر آنها و نرم افزار هاي آن ها به شرکت هاي از خارج از دولت داده نشود می تواند آثار جبران ناپذیري در سطح جامعه ایجاد کند و سبب بی اعتمادي مردم به این نوع سیستم ها شود به طور مثال فرض کنید جرمی اتفاق افتاده پلیس به واسطه سیستم هاي پیشرفته و مبتنی بر داده اي که دارد اقدام به ارزیابی و شناسایی مظنونین می کند .

وبه طور نامتناسب اقدام به شناسایی همان کسانی را می کند که همیشه تحت نظارت پلیس بوده و در اینجا بیشتر بومیان منطقه هستند.

اگر این سیستم نظارت در دست خود پلیس و یا ارگان هاي دیگر دولتی قرار گیرد آن ها می توانند با تحلیل هاي الگوریتمی این تصمیمات را پنهان و توجیح کنند. با برون سپاري سیستم هاي مبتنی بر داده و همچنین نظارت و محک عمیق مظنونین احتمالی می توان از بروز این نوع مشکلات که می توانند ضربه عمیقی به اعتماد شهر وندان به این نوع سیستم ها وارد نمایند جلوگیري نمود.

شهر هاي تصرف شده

در عمل می توان گفت که شهر هاي هوشمند با تصویري که دولت ها از آنها به نمایش میگزارند بسیار متفاوت است ، شاید شهرهاي تصرف شده معنی بهتري براي این شهر ها باشد.

این احتمال وجود دارد که حاکمیت از فن آوري هاي استفاده شده در شهر هاي تصرف شده براي نظارت و کنترل بومیان با استفاده از اطلاعاتی که به نیروهاي امنیتی و پلیس میدهد را داشته باشد تا به این وسیله بتواند نسبت به استعمار و محدودیت هاي رفاهی بومیان و در نهایت کل جامع بپردازد.

در این صورت مردم شهر توسط سیستم هاي هوشمند نظارتی و هم توسط مقاماتی که منطقه را را کنترل می کنند اسیر می شوند و این اتفاقی است که در صورت استقرار سیستم هاي هوشمند شهري و عدم نظارت صحیح بر روي این نوع سیستم ها خواهد افتاد.

سیستم ها و تکنولوژي هاي جدید بیشتر اوقات براي پذیرش با مقاومت مردم و جامعه مواجه می شوند اما هیچ دلیلی وجد ندارد که باور کنیم استقرار سیستم هاي هوشمند در شهر ها به بهتر شدن اوضاع مردم و در کل جامعه کمک می کند .

دلیلی وجود ندارد که باور کنیم دولت ها از این سیستم براي پیش برد برنامه هاي سیاسی و اقتصادي خود استفاده نمی کنند .

داروین تنها نیست

داروین در مسیر خوبی براي تبدیل شدن به یک شهر تصرف شده بوده و این شهر تنها نیست !؟ در استرالیا تمامی سطوح دولت به دنبال روش هاي هوشمندانه تري براي حاکمیت هستند. فن آوري هاي مشابه آن چه در داروین در حال حاظر مشاهده میشود در قسمتهاي مختلف نیروهاي امنیتی و پلیس در تمامی کشور در حال ظهور است.

یک نمونه از این نوع پروژه ها ، پروژه پلیس سیدنی است که در آن با استفاده از این فن آوري هاي نوظهور اقدام به شناسایی و هدف قرار دادن افرادي می کنند که به عقیده آنها ممکن است در آینده مرتکب جرم شوند . این پروژه به صورت غیر متناسبی بر روي بومیان تمرکز دارد.

از این نوع پروژه ها می توان دریافت که دولت استرالیا بی آنکه بی طرفی خود را در استفاده از این فن آوري ها در نظر بگیرد ، از داستان هایی مانند مدرنیته و نو آوري براي محصور کردن و پنهان سازي بی عدالتی در شهر هاي استرالیا استفاده می کند.

بنابراین پروژه شهر هاي هوشمند در استرالیا را نمی توان به عنوان مثال خوبی از عبور سیستم هاي قدیمی و ورود به مدرنیته و نو آوري در شهر ها یاد کرد بلکه می توان از این پروژه به عنوان ادامه استعمار مهاجران ،آوارگی ، محاصره و کنترل به سبک و روشی جدید نام برد.

هوشمند سازي شهر ها می تواند در کنترل ترافیک زمینی و هوایی شهر ها ، جلوگیري از بروز جرم و جنایت ، کنترل کامال اماکن شهري و راحتی و آرامش و رشد شهروندان شهر مفید باشد . اما همه این فواید منوط به کنترل و نظارت بی طرف و همچنین رعایت حریم شخصی شهروندان و ساکنان شهر است . روي دیگر سکه این نوع فن آوري ها استفاده آن ها براي کنترل و محدود کردن رفاه اجتماعی اقلیت ها و در نهایت کل جامعه می باشد.

قیمت دوربین مداربسته

چه عواملی در قیمت دوربین مداربسته تاثیر دارد؟

عوامل تاثیر گذار درقیمت دوربین مدار بسته

اگر قصد خرید دوربین مدار را بسته دارید ، این مقاله می تواند به شما در خرید دوربین مدار بسته با قیمت مناسب کمک نماید . عوامل زیادي در قیمت دوربین مداربسته تاثیر گذار است در این مقاله سعی می کنیم به تعدادي از این موارد که به شما در انتخاب دوربین مداربسته که هم قیمت مناسبی داشته باشد و نیز بتواند نیازهاي نظارتی و امنیتی شما بر آورده کند اشاره نماییم.

اگر براي خرید دوربین مداربسته به اماکن فروش و یا در شبکه هاي اجتماعی و اینترنت مراجعه کرده باشید خواهید دید که تنوع در انواع دوربین مداربسته وقیمت هاي آن بسیار است .

این تنوع در محصول شاید به جاي این که دست شما را براي انتخاب محصول مورد نظر تان باز بگزارد شما را دچار گیجی و سر در گمی در انتخاب کند .

ممکن است با مراجعه به فروشگاه ها و یا سایت هاي مختلف متوجه این موضوع شده باشید که قیمت یک دوربین که از کیفیت و خصوصیات مشابهی برخوردار است ، در هر فروشگاه متفاوت است و در برخی مواقع تفاوت این قیمت ممکن است تا چندصد هزار و یا چند میلیون تومان نیز برسد .

هنگامی که دلیل این تفاوت قیمت را نیز از فروشنده یا سایتی که این دوربین را ارائه میدهد جویا می شوید به جواب هایی مانند اصلی بودن محصول و یا گارانتی مناسب محصول اشاره می شود .

شاید در برخی از بازارها مانند بازار فروش لوازم الکترونیکی مانند لپ تاپ اصلی بودن محصول و یا شرکت گارانتی کننده از اهمیت بسیاري برخوردار باشد ، اما در بازار دوربین مداربسته که 90 در صد از آن را تولیدات داخلی تشکیل داده اند محصولات اصلی و یا گارانتی اصلی نمیتواند جواب قابل قبولی براي سوال شما باشد.

البته منظور ما از این گفته این نیست که شما نمی توانید در بازار و یا سایت هاي فروش دوربین مداربسته ،دوربینی را انتخاب و خریداري کنید که از کیفیت و گارانتی مناسبی برخوردار هستند.

یکی از دلایل این که قیمت دوربین هاي مداربسته در هر فروشگاه و یا سایتی با یک دیگر تفاوت بسیار دارند حضور گسترده واسطه ها در بازار فروش این محصولات هستند.

ازتولید کننده و یا وارد کننده اصلی خرید کنید

یکی از موضوعاتی که در قیمت دوربین هاي مدار بسته تاثیر گذار می باشد . خرید از تولید کننده و یا وارد کننده اصلی این محصول است.

با کمی جستجو در بازار و یا اینترنت می توانید به راحتی تولید کننده ها و یا وارد کنندگان محصولات امنیتی را پیدا کرده و با خیال راحت و بدون واسطه و نگرانی از قیمت اقدام به خرید دوربین مداربسته مورد نظر خود کنید.و در هنگام بروز مشکل در محصول خریداري شده میتوانید به راحتی به تولید کننده و یا وارد کننده اصلی محصول مراجعه نمایید و از گارانتی و خدمات پس از فروش کالاي خود بهره مند شوید.

تکنولوژي هاي دوربین مداربسته

از عوامل دیگر تاثیر گذار در قیمت دوربین هاي مدار بسته می توان به تکنولژي هاي بکار گرفته شده در این محصولات نیز اشاره کرد. استفاده روز افزون از هوش مصنوعی در تجهیزات نظارتی و امنیتی باعث این امر شده است که این نوع محصولات به واسطه این فن آوري از کیفیت و همچنین کارایی بیشتري برخوردار شوند و به طبع آن نیز قیمت تجهیزاتی که از این فن آوري استفاده می کنند نسبت به تجهیزاتی که از این تکنولوژي حمایت نمی کنند بالاتر باشد.

در هنگام خرید دوربین مدار بسته به این نکته توجه داشته باشد که سطح توقع شما در نظارت محل و مکان مورد نظرتان به چه میزان است گاهی دوربین هاي مدار بسته معمولی هم میتواند توقعات و خواسته هاي امنیتی و نظارتی شما را پوشش دهند و نیازي به خرید و استفاده از دوربین هایی که از هوش مصنوعی براي نظارت بهتر بر محیط استفاده می کنند نیست ، گاهی اوقات هم تنها چیزي که میتواند به خواسته هاي شما براي نظارت بر محیط و مکان مورد نظرتان را برآورده سازد استفاده از این نوع فن آوري ها ست .

فرض کنید شما صاحب یک سوپر مارکت و یا یک فروشگاه ابزار آلات هستید که میخواهید جهت حفظ و برقراري امنیت و نظارت بهتر بر فروشگاه خود از دوربین مداربسته استفاده نمایید . به طور معمول دوربین هاي مداربسته معمولی که از تکنولوژي خاصی هم پشتیبانی نمی کنند میتوانند پاسخ گوي نیاز شما در چنین مکان هایی باشند .

در برخی از مواقع خرید یک دوربین مداربسته ساده نمی تواند پاسخگوي نیازهاي نظارتی و امنیتی شما باشد. تصور کنید شما می خواهید تمامی رفت و آمد مکان ها و محیط هاي خود را به شیوه خاصی زیر نظر داشته باشید ، مثلا می خواهید دوربین شما چهره افراد را شناسایی کرده ویا پلاك ماشین هایی که وارد یا خارج میشود را شناسایی و یا ثبت کند.

در چنین شرایطی استفاده از دوربین هایی که از تکنولژي هوش استفاده می کنند می تواند یک راهکار مناسب جهت رفع نیاز هاي امنیتی ونظارتی شما باشد. تکنولژِي هوش مصنوعی نتنها در تجهیزات امنیتی بلکه در تمامی صنایع و فن آوري هاي روز مورد استفاده قرار گرفته و توانسته انقلابی در تمامی صنایعی که به آن ورود کرده ایجاد کند .

شرکت هاي گوناگونی در سرتاسر دنیا در حال استفاده و گسترش این فن آوري در محصولات خود می باشند به طور حتم می توان گفت فن آوري هوش مصنوعی نقش بسزایی در آینده بشر بازي خواهد کرد.

بردهاي دوربین مدار بسته

برد دوربین مدار بسته یکی از قطعات اصلی تشکیل دهنده دوربین هاي مدار بسته است . برد تصاویر را از لنز دریافت کرده و پس از پردازش تصاویر را به دستگاه ضبط تصاویر دوربین مدار بسته انتقال میدهد. هر چه کیفیت برد بیشتر باشد کیفیت تصویر نیز بهتر می شود.

برد هاي دوربین مدار بسته موجود در بازار از لحاظ کیفیت تصویر به 2 مگا پیکسل ، 4 مگاپیکسل ، 5 مگا پیکسل و 8 مگا پیکسل تقسیم بندي می شوند . شرکت هاي زیادي در جهان اقدام به تولید برد دوربین مداربسته می کنند که از این میان می توان به شرکت هاي Fulhan. XM. ov. Aptina. Sony اشاره نمود.

اگر به دنبال دوربینی با کیفت تصویر بسیار مناسب و بدون افت کیفیت هستید انتخاب دوربین با برد سونی می تواند گزینه مناسبی براي خرید شما باشد . این نوع برد یکی از پر فروش ترین برد هاي بازار نیز هست . دوربین هاي مدار بسته با برد سونی از قیمت بالایی برخوردار هستند .

اگر بودجه و هزینه اي که شما براي خرید دوربین مدار بسته در نظر گرفته ایدبراي خرید این نوع دوربین هاي مدار بسته کافی نیست شما می توانید از برد هاي آپتینا و یا فول هان استفاده نمایید.

لنز هاي دوربین مدار بسته

لنزها به شکل استوانه اي هستند و از تعدادي عدسی سیقل داده شده که پشت سر هم قرار گرفته شده ساخته شده اند . لنزهاي دوربین مدار بسته از سه قسمت : اجزاي نوري ،دیافراگم غیر قابل تغییر و سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین تشکیل شده است.

وظیفه اصلی لنز دوربین تشکیل تصویر است لنزها تصاویر را از محیط دریافت می کنند و به واسطه ي عدسی هایی که دارند پرتو هاي نور را به درستی از محیط در یافت می کنند و به واقعی بودن تصویر جسم و یا محیط تصویر برداري شده کمک می کند .لنزها داراي انواع مختلفی می باشند .

یکی از معرف ترین لنزها هاي موجود در بازار لنزهاي واید هستند که به واسطه فاصله کانونی کم که نسبت به سنسور برد دوربین مدار بسته دارند باعث افزایش زاویه دید دوربین هاي مدار بسته می شوند .

لنز هاي دوربین مدار بسته در انواع و قیمت هاي مختلفی در بازار موجود می باشند که برسی هر یک از آنها نیازمند مقاله اي جدا گانه دارد که در مقالات بعدي با توجه به اهمیتی که دارند به آنها پرداخته خواهد شد اگر به دوربین هایی با زاویه دید بالا براي محیط تحت نظارت خود نیازمندید لنزهاي واید می توانند پاسخ گوي نیاز شما باشند .

لنزهاي دوربین مدار بسته در کیفیت تصویر و زاویه دید این دوربین ها و همچنین قیمت این دوربین ها بسیار تاثیر گذارند.

کیس هاي دوربین مدار بسته

کیس دوربین مدار بسته یک قاب فلزي یا پلاستیکی است که قطعات دوربین مدار بسته در آن ها قرار داده می شود این کیس ها از لحاظ نوع بدنه به دو دسته فلزي یا پلاستکی مقاوم و از لحاظ سایز و اندازه به دو دسته کیس بزرگ و کوچک تقسیم بندي می شوند.

کیس هاي دوربین مدار بسته در سال هاي گذشته عموما وارداتی بوده ، اما در سال هاي اخیر شرکت هاي تولید کننده داخلی نیز اقدام به تولید کیس هاي دوربین مدار بسته کرده اند .

اگر شما قصد نصب دوربین هاي مدار بسته در محیط هاي سر پوشیده را دارید استفاده از دوربین هايمدار بسته با کیس هاي پلاستیکی مقاوم می تواند گزینه مناسبی براي شما باشد . دوربین هاي مدار بسته با کیس پلاستیکی با توجه به جنس بدنه ي آنها از قیمت مناسب تري نسبت به دوربین هاي مدار بسته با کیس هاي فلزیبرخور دارند .

اما اگر دوربین هایی نیازمندید که مقاوم در برابر آب و ویا گرد و غبار هستند استفاده از کیس هاي فلزي براي شما مناسبتر است.

نوع بدنه کیس هاي و همچنین وارداتی و یا تولید داخل بودن این کیس ها در قیمت تمام شده دوربین هاي مدار بسته اثر گذارند.

گارانتی و خدمات پس از فروش

بسیاري از شرکت هاي وارد کننده و یا تولید کننده دوربین مداربسته با ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب نتنها باعث رضایت مشتریان و خریداران خود شده اند بلکه با این کار باعث فروش بیشتر محصولات خود نیز بوده اند .

اما در این میان تعدادي افراد سود جو نیز وجود دارند که در هنگام مراجعه خریداران جهت گارانتی و یا خدمات پس از فروش ، از دادن گارانتی و یا خدمات پس از فروش امتناع کرده و در قبال محصولی که ارائه داده اند مسئولیتی قبول نمی کنند .

در هنگام خرید دوربین مدار بسته از تولید کننده و یا وارد کننده کارت گارانتی معتبر در یافت کنید و همچنین از فروشنده بخواهید تاریخ و شرایط استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش را در فاکتور فروش خود قید نماید .

شاید خرید محصولاتی که داراي گارانتی واقعی و خوبی هستند براي شما هزینه ي بیشتري در بر داشته باشد اما خیال شما را در هنگامی که نیاز به خدماتی مانند گارانتی محصول و یا خدمات پس از فروش دارید راحت تر می کند.

تشخیص ویروس کرونا از طریق دوربین مداربسته

تخشیص ویروس کرونا توسط دوربین هاي مدار بسته

تشخیص ویروس کرونا توسط دوربین مداربسته های جدید

در چند ماه گذشته با همه گیري بیماري کرونا ویروس در جهان بسیاري از کمپانی ها و شرکت هاي تولید کننده تجهیزات امنیتی و دوربین هاي مدار بسته به فکر ساخت و تجهیز فن آوري هاي خود براي تشخیص این بیماري در افراد جامع افتاده اند.

بسیاري از این شرکت ها با تبلیغ در مورد فن آوري ها و دوربین هایی که نسبت به تشخیص افراد بیمار در جامع می کند پرداخته اند.

با این حال همه راه حل هاي پیشنهادي مطابق تبلیغاتی که می کنند نیستند. دوربین هاي حرارتی به عنوان ابزاري براي تشخیص تب که یکی از علائم بیماري کروناست در مکان هاي پر تردد شهري مانند :ورودي بیمارستان ها، مراکز خرید ، ساختمان هاي اداري ، متروها و … به عنوان راه حلی جهت تشخیص ویروس در افراد جامع، در بسیاري از کشور ها در حال اجرا می باشند.

در این روش افرادي که دماي بدنشان نسبت به حالت عادي بیشتر است براي ارزیابی بیشتر و همچنین جلوگیري از گسترش ویروس کرونا از دیگر افراد جامعه جدا می شوند.

اما متاسفانه شواهد امر نشان میدهد که دوربین هاي مدار بسته ي حرارتی راه حل مناسبی براي تشخیص ویروس کرونا نیستند. این نوع دوربین ها در صورت عدم نصب صحیح دقت و کارایی لازم را از دست خواهند داد.

با وجود شرایط اضطراري که این ویروس در جوامع به وجود آورده است نمی توانیم از دقت در تشخیص این بیماري چشم پوشی کنیم .

اگر غربال گري دما توسط دوربین هاي مدار بسته حرارتی به اشتباه افراد زیادي را مبتلابه تب تشخیص دهد ، این امر می تواند کادر درمان رابا ارز یابی هاي ثانوي بی مورد تحت تحت و فشار قرارداده و از وظیفه اصلی خود دور کند.

از سوي دیگر اگر این فن آوري نتواند بسیاري از افرادي که داراي علائم تب هستند را شناسایی کند، این امکان وجود دارد که درجامعه احساس امنیت کاذبی به وجود آید و در آینده نزدیک این بیماري همه گیري بیشتري در جامعه ایجاد نماید.

شناسایی افرادي که داراي علائمی مانند تب بالا هستند در نزدیکی مراکزي مانند بیمارستان ها و یا مراکز مراقبت از سالمندان امري بسیار مهم و حیاتی می باشد. استفاده از ابزارهاي دقیق جهت اندازي گیري درجه دماي بدن در بیمارستان ها بسیار مهم است.

از ابزاري که می توان در بیمارستان ها جهت ارزیابی بیماران از نظر تب استفاده کرد تب سنج هاي پیشانی و استفاده از روش هاي رکتال هستند. در اینجا نباید فراموش کنیم که استفاده صحیح از این ابزار نیازمند آموزش است .

این ابزار ها به دلیل این که در تماس مستقیم با بیماران قرار می گیرند ،میبایست قبل از استفاده مجدد تمیز و ضد عفونی شوند.

تمیز کردن و ضد عفونی مداوم ابزارهاي تب سنج یکی از اساسی ترین اشکالات این ابزار ها می باشد به همین دلیل نمی توان در اپیدمی هایی مانند ویروس کرونا از این ابزارها به طور گسترده جهت غربال گري بیماران استفاده نمود.

دوربین هاي حرارتی مادون قرمز

بسیاري از دولت ها و سازمان هاي جهان در حال حاظر براي اندازه گیري دماي بدن افراد در محیط هاي پر تردد از دوربین هاي حرارتی مادون قرمز استفاده می کنند.

در این روش دوربین هاي حرارتی مادون قرمز با تمرکز بر روي صورت افراد و اندازه گیري دماي آن اقدام به غربال گري افراد می کنند .

از این روش در مکان هاي پر خطر مانند بیمارستان ها و اماکن پر تردد استفاده بسیاري می شود. از دوربین هاي مدار بسته حرارتی مادون قرمز به عنوان ابزاري جادویی جهت شناسایی و غربالگري افراد یاد می شود.

اندازه گیري فوري دماي بدن بدون هیچ تماسی با فرد بیمار ، مشاهده داده ها و اطلاعات این دوربین ها از راه دور ، باعث استفاده گسترده از این دوربین ها در اماکن عومی شده است .

در این صورت خطر ابتلاع و گسترش بیماري در بین اپراتورها و ادمین هاي این دوربین ها نیز به حداقل میرسد .

کمبود شواهد در عملکرد مناسب دوربین هاي حرارتی

دوربین هاي مدار بسته حرارتی را نمی توان به عنوان ابزاري مناسب جهت شناسایی و غربالگري افراد محسوب کرد، تا کنون هیچ آزمایش مستقلی در مقیاس بزرگ جهت ارزیابی صحت و کارایی این نوع دوربین هاي مدار بسته انجام نشده است و هیچ سازمان مستقلی تصویر برداري حرارتی را به عنوان یک ابزار کمکی براي تشخیص و غربال گري مورد تایید قرار نداده است.

استفاده گسترده از این دوربین ها در مکان هاي پر تردد جهت تشخیص و غربال گري گسترده می تواند نگران کننده باشد،با توجه به همه گیري روز افزون ویروس کرونا در تمامی جوامع و کشورها و پیدا کردن راه حل هاي سریع جهت تشخیص و غربالگري افراد جامعه محدودیت ها و کارایی این ابزار توسط بسیاري از دولت ها نادیده گرفته شده است.

محدودیت هاي دوربین هاي مدار بسته حرارتی

این فن آوري ها بیشتر بر دماي صورت افراد تمرکز دارند ، اندازه گیري دماي صورت نمی تواند معیاري مناسب جهت اندازه گیري دماي کلی بدن باشد.

دماي پوست صورت همیشه به یک اندازه نیست و تحت تاثیر عوامل محیطی طبیعی و غیر طبیعی به سرعت تغییر می کند . بنابراین می توان گفت که اندازه گیري دماي صورت نمی تواند معیار مناسبی جهت اندازه گیري دماي بدن افراد باشد.

فرض کنید در یک روز سرد زمستانی وارد یک ساختمان می شوید ، در دقایق اولیه ورود دماي پیشانی شما به طور غیر معمولی تحت تاثیر سرماي بیرون پایین است .

اگر در این شرایط دوربین هاي حرارتی مادون قرمز اقدام به ارزیابی دماي بدن شما کنند مطمعنا دچار خطا در تشخیص دماي واقعی بدن شما خواهند شد.

تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که بهترین مکان در صورت جهت اندازه گیري دماي واقعی بدن گوشههاي چشم هاست ، گوشه هاي چشم ها می توانند به درستی دماي واقعی بدن را به نمایش در آورند.

گوش هاي چشم یک هدف بسیار کوچک براي دوربین هاي مداربسته حرارتی مادون قرمز محسوب می شود. براي اندازه گیري این ناحیه از صورت فرد باید بسیار به دوربین مدار بسته نزدیک باشد.

حتی اگر دوربین هاي مدار بسته حرارتی بتوانند دماي گوشه هاي چشم را اندازه گیري نمایند ، عوامل محیطی بسیاري مانند دماي اتاق ، جریان هوا ،استفاده از عینک، پس زمینه تصویر و رطوبت پوست میتوانند در تشخیص دماي واقعی به این دوربینها اختلال ایجاد کنند.

در سال 2017 سازمان استاندارد جهانی ، راهنمایی هاي جهت استفاده هر چه بهتر از دوربین هاي حرارتی در تشخیص دماي بدن افراد انجام داد .

اما این راهنمایی ها در صورتی اجرایی هستند که هر فردي که در حال عبور است ، براي مدت زمان کوتاهی در کنار دوربین و به طور مستقیم بایستد واین امر باعث شده که در اماکن پرتردد نتوان از این استاندارد استفاده نمود.

مشکلات حریم شخصی دور بین هاي مدار بسته حرارتی

یکی دیگر از مشکلات استفاده از دوربین هاي مداربسته حرارتی عدم رعایت حریم شخصی افراد جامع میباشد. بسیاري از دوربین هاي حرارتی از فن آوري تشخیص چهره نیز بهره می برند ،در بیشتر مناطق جهان و در اماکنی مانند بیمارستانها ، مراکز خرید و ساختمان هاي اداري و یا مسکونی از این فن آوري جهت تشخیص ورود و خروج افراد و ثبت تصویر آن ها از این فن آوري استفاده می شود.

سوالات زیادي در مورد نحوه استفاده از این فن آوري توسط سازمان هاي نظارتی و امنیتی وجود دارد احتمال این که این سازمان ها از اطلاعات به دست آمده از این دوربین ها جهت محدود ساختن فعالیت هاي اجتماعی اقلیت هاي قومی و مذهبی استفاده نمایند بسیار است.

با تمامی بحث هایی که در این جا ارائه شده شاید تعهد اخلاقی در استفاده و پیروي از پروتکل هاي بهداشتی ورعایت توصیه هاي کارشناسان ، مسیر درستی جهت تشخیص وغربال گري در جامعه به ما ارائه دهد .

در حال حاظر بهترین روش براي استفاده از دوربین هاي مدار بسته حرارتی ، استفاده از قوانین و مقررات و پروتکل هاي سازمان استاندارد جهانی براي استفاده از این تجهیزات است.ا

گر دولت ها و سازمان هایی که از این دوربین ها براي غربالگري گسترده استفاده می کنند از این قوانین پیروي نکنند .نتها باعث جلوگیري از انتقال بیماري نشده اند بلکه اسباب گسترش و شیوع بیش از اندازه این بیماري را نیز فراهم کرده اند.

براي برسی تاثیر این فن آوري در غربالگري افراد به واسطه دماي بدن ،تحقیقات گسترده مستقل و قابل اعتمادي انجام نشده است ، نمی توان به تبلیغات شرکت هایی که اقدام به تولید این نوع از دوربین هاي مدار بسته کرده اند اعتماد کرد.

عملکرد این دوربین ها در بسیار ي از جوامع جاي بحث و سوال دارد ، در این مقاله سعی شد به جنبه هاي مثبت و همچنین منفی این فن آوري در غربال گري افراد جامعه اشاره نمود.

دوربین مدارستهلیست قیمت دوربین مداربستهفروش دوربین مداربستهدوربین مداربسته ارزاندوربین مداربسته ایرانیخرید دوربین مداربستهراهنمای خرید دوربین مداربستهدوربین مداربسته با کیفیت

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار به دوربین هایی گفته میشود که در مقابل انفجار مقاوم هستند ودر هنگام وقوع انفجار با توجه به نوع ساخت و بدنه مقاومی که دارند دچار خرابی و شکستگی نمی شوند .

از این نوع دوربین ها در اماکنی که مستعد انفجار می باشند استفاده می شود از این اماکن میتوان به : پالایشگاه ها ، کارخانه هاي تولید کننده ویا استفاده کننده مواد شیمیایی ، پمپ بنزین ها و …نام برد.

مواد شیمیاي که داخل کارخانه ها و یا پالایشگاه ها هستند ممکن است بر اثر نور خورشید و یا قرار گرفتن در مجاورت گرما و یا مواد اشتعال زا آتش بگیرند و یا منفجر شوند ، گازهاي که توسط کارخانه هاي تولید کننده مواد شیمیاي و یا پالایشگاه هاي تولید کننده مواد شیمیاي و گازي هم در صورت عدم تهویه مناسب و نشت گاز احتمال بروز حادثه را دارند .

دوربین هاي ضد انفجار میتوانند قبل از بروز حادثه و یا پس از وقوع آن مشکلات احتمالی را نشان داده ویا با برسی تصاویر دوربینها پس از حادثه میتوانند از وقوع مجدد آن جلوگیري نمایند.

جنس بدنه دوربین هاي ضد انفجار

جنس محفظه دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار عموما فولاد ضد زنگ می باشد. بعلاوه این نوع دوربین ها ضد آب و گردو غبار نیز می باشند و در شرایط نامساعد جوي نیز بدون بروز مشکل و به راحتی قابل نصب و استفاده می باشند .

به طور خلاصه می توان گفت که دوربین هاي ضد انفجار در مقابل گرما و سرماي شدید نیز بسیار مقاوم هستند.

استاندارد هاي مورد نیاز دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار از استاندارد هاي مانند : ATEX ، IECEx برخوردار می باشند این استاندارها مربوط به محیط هاي پر خطري که احتمال اشتعال و یا انفجار در آنها بسیار زیاد است استفاده میشود و بر روي وسایل و اشیایی که براي استفاده در این نوع از اماکن ساخت میشوند این استاندارد ها درج شده است .  (این دو استاندارد و گواهی نامه مربوط به اتحادیه ي اروپا می بشند .)

هوش مند بودن دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

هوشمند بودن در دنیاي امروز بسیار مهم است ، بسیاري از سیستم ها ، گجت ها و یا تجهیزات امنیتی براي این که کارایی بالاتري داشته باشند تا در شرایط و مواقع خاصی بتوانند بدون نیاز به دخالت انسان تصمیمات درستی را بگیرند از هوش مصنوعی استفاده می کنند .

بسیاري از دوربین هاي مداربسته ضد انفجار هم از این فن آوري بهرهمند هستند.

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر در یافتی را تجزیه و تحلیل کرده و اقدامات لازم جهت جلوگیري از حادثه احتمالی را انجام میدهند . این اقدامات میتواند دادن آلارم و یا گزارش مشکل به وسیله ارسال پیام باشد.

دوربین هاي مدار بسته هوشمند ضد انفجار از فن آوري هایی مانند :تعقیب اجسام در حال حرکت ، تشخیص عبور از خط ، تشخیص آلارم کاذب ، دست رسی از راه دور ، دریافت و ارسال صدا به محیط اندازه گیري در جه حرارت محیط و… پشتیبانی می کنند.

قابلیت تشخیص دستکاري در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

یکی از قابلیت هاي که دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار دارند قابلیت تشخیص در دست کاري و قطع برق عمدي است دوربین هاي ضد انفجار دست کاري را سریع تشخیص داده و با دادن آلارم و ارسال پیام به کاربر دوربین این کار را گزارش داده و از لحظه دست کاري نیز تصویر گرفته تا متخلف یا متخلفین به به راحتی شناسایی شوند .

زمانی که دوربین مدار بسته متوجه دستکاري و اختلال در انجام کار می شود از محیط تصویر تهیه می کند و با آلارم و ارسال پیام به کاربر و یا ادمین دوربین این اختلال را گزارش می دهد.

این دستکاري ها و اختلالات می تواند : ضربه به دوربین و حرکت دوربین از مکان نصب شده ، قطع برق دوربین مدار بسته ، پوشاندن لنز دوربین به وسیله اجسام و یا اسپري رنگی باشد.

مزا یاي قابلیت تشخیص دستکاري در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

بدون شک نظارت 24 ساعت و مانیتورینگ دوربین هاي مداربسته کار بسیار مشکل و غیر ممکنی است بسیاري از سازمان ها و شرکت ها براي مانیتورینگ دوربین هاي مدار بسته نیرو استخدام میکنند و با این حال باز هم در مانیتورینگ و نظارت 24 ساعته محیط هاي مد نظر خود به مشکل بر می خورند .

اما استفاده از این قابلیت نه تنها این سازمانها و شرکت ها را از هزینه هاي استخدام نیرو بی نیاز می کند بلکه عملکرد و کارایی نظارت 24 ساعت محیط را نیز بالا می برد .

تصور کنید در محیطی که احتمال وقوع جرم و یا احتمال انفجار زیاد است این نوع دوربین ها میتوانند از دست کاري احتمالی و خرابی به وسیله افراد متخلف و سود جو جلوگیري کنند و در صورت بروز مشکل به کاربر و یا ادمین دوربین اطلاع رسانی نمایند. و به این صورت از وقوع جرم و یا حوادث احتمالی عمدي جلوگیري نمایند.

کیفیت تصویر بالا در دوربین هاي ضد انفجار

کیفیت تصویر در دوربین هاي مدار بسته از اهمیتی بالایی برخوردار است ، دوربین هاي ضد انفجار با توجه به نوع استفاده اي که دارند از کیفیت تصویر بسیار زیادي نسبت به دوربین هاي مداربسته معمولی موجود در بازار برخوردارند .

از جمله این دوربین ها می توان به دور بین ضد انفجار دارك فایتر اشاره کرد که از کیفیت تصویر بسیار با لایی در دید شب جهت نمایش و تجزیه و تحلیل تصاویربرخوردار است.

دوربین مداربسته ضد انفجار داراي فن آوري دارك فایتر

دوربین دارك فایتر Darkfighter به معنی مبارز تاریکی است این دوربین علاوه بر ضد انفجار بودن قابلیت دید در شب بالاي دارند و تصاویر را در شب با کیفیت زیادي تجزیه و تحلیل و ذخیره می کند.

از این دوربین ها عموما در اماکنی که در طول روز از نور کمی برخودارند ویا اماکنی که در طول شب دید و کیفیت مناسب را نیازمندند استفاده می شود.

از این نوع دوربین عموما در معادن و اماکنی که از لحاظ امنیتی نیازمند دید و کیفیت مناسبی در شب هستند استفاده می شود. از جمله این اماکن می توان به انبار ها و سوله ها ومحوطه هاي باز و سر پوشیده اشاره کرد.

بهره مندي از تکنولوژي +H265 در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

یک سیستم فشرده سازي است به شکل قابل توجهی میزان استفاده از پهناي باند و ذخیره سازي در هارد را کاهش میدهد.

به بیان ساده تر این تکنولوژي تصاویر را بدون افت کیفیت فشرده و کم حجم می کند و در هنگام انتقال تصاویر از طریق اینترنت و شبکه پهناي باند کمتري مصرف میکند، وهمچنین در هنگام ذخیره سازي تصاویر بر روي هارد نیز فضاي بسیار کمتري را اشغال می کند و دوربینهاي مدار بسته ضد انفجار نیز از این تکنولوژي پشتیبانی می کنند.

فن آوري تشخیص حرکت در دوربین هاي هاي مدار بسته ضد انفجار

تکنولژي تشخیص حرکت یا PIR مخفف کلمه انگلیسی Passive Infrared Sensor که به معنی سنسور مادون قرمز غیر فعال می باشد .منظور از غیر فعال این است که این سنسور به خودي خود هیچ تابشی ندارد و فقط نور مادون قرمز محیط را جذب می کند.

نیروي جنبشی در اجسام باعث تولید اشعه ي مادون قرمز می شود ، موجودات زنده گرماي خود را به وسیله نور مادون قرمز ساتع و منتشر می کنند .

سنسورPIR به اشعه مادون قرمز حساس است و اشعه اي حاصل از نیروي جنبشی حاصل از حرکت اشیا و موجودات زنده را دریافت می کند و به آن واکنش نشان میدهد.

این واکنش در دوربین هاي ضد انفجار یک آلارم و یا ارسال پیام به کاربر باشد ویا یک دستور ضبط تصویري جسمی که این نور را از خود ساتع می کند باشد. این سنسور به دوصورت می تواند در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار فعالیت کند:

1- تمامی مناطقی که دوربین مداربسته ضد انفجار پوشش میدهد را در برگیرد، به بیان ساده تر اگر مناطق تحت پوشش و دید دوربین مداربسته اگلوي سنسور PIR در آنها بهم بخورد و جسمی در آن وارد شود به آن واکنش نشان داده و فعال شود

2 – روش دوم این است که نقاطی دلخواه براي مناطق تحت پوشش دوربین مداربسته دوربین تعریف کنیم تا وقتی جسمی به آن نقاط وارد شد دوربین مداربسته به آن واکنش نشان داده و عملیات مورد نظر و از پیش تعریف شده براي دروبین را انجام دهد.

کاربرد هوش مصنوعی در دوربین مداربسته

کاربرد هوش مصنوعی در دوربین مداربسته

ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮ ﻇﻬﻮر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Intelligence Artificial  ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ وﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻫﻮش ﺑﺼﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ، ﺷﻤﺎرش اﻓﺮاد ، آﻧﺎﻟﯿﺰ وﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ مانند ﺷﻤﺎره ﭘﻼك . رﻧﮓ ،ﻣﺪل ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا و….. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

تشخیص چهره Face Detection یکی ازفنآوري هاي میباشدکه با رشد هوش مصنوعی به یکی از فن آوري هاي ارزنده و مهم در صنعت تجهیزات امنیتی و دوربین مداربسته تبدیل شده است .

این تکنولوژي با استفاده از ویژگیهاي بیومتریک چهره هرفرد و به کمک الگوریتم هاي نوشته شده توسط برنامه نویسان، قادر به تشخیص و شناسایی چهره و هویت افراد می شود.

دوربین هایی که به هوش مصنوعی مجهز هستند می تواند با یک برد 2 مگا پیکسل چهره را شنا سایی و ذخیره کنند . این دوربینها میتوانند در هر فریم تا 16 تصویر شناسایی و ثبت کنند. و ویژگیهایی مانند جنسیت ، سن را از تصاویر به دست آمده استخراج و ذخیره سازي نمایند.

ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻈﺎرت ،ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم را دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻨﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮي ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارت ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ داﺷﺖ.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرك ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد از روي ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ؟!

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪه اي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﯾﮑﯽ از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر درﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺎ 64 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﭼﻬﺮه ي ﯾﮏ ﻓﺮد را ﮐﻪ ﺗﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻣﻮ ، ﻣﮋه و ﺣﺘﯽ ﺗﻪ رﯾﺶ را ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ رزوﻟﯿﺸﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺣﺪس زده و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎ 64 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻦ آوري اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه ي اﻓﺮاد،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و رﻧﮓ وﺣﺘﯽ ﭘﻼك آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﭘﻼك وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و رﻧﮓ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ، اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ در ﺧﺸﻢ ، ﺷﺎدي ، ﻏﻢ و آن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻦ آوري ﺗﺸﺨﯿﺺ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﭘﻼك وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎرت در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻓﻦ آوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻼك ﺧﻮردو ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ANPR ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان

رزوﻟﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮد و ﻟﻨﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻪ رزوﻟﯿﺸﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻼك ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮي دارد. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻗﻮي اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .

ﻃﺒﯿﻌﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻼك ﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺐ و در ﻧﻮر ﮐﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻼك ﺧﻮان

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان واﻗﻌﯽ داراي ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻼك ﺧﻮدرو ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻼك را ﭘﺮدازش و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﮋي ﭘﻼك ﺧﻮان ﺑﻪ واﺳﻂ ﻓﻦ آوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺸﯿﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ داده ﻫﺎ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﻧﺎﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ رﻓﺘﺎري را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺪاري ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻓﻨﺎوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻦ آوري ﺻﺪا ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪا را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.

ﮐﻼم آﺧﺮ

ﻓﻦ آوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ . ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻬﺎ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻧﯿﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،

اجزا و سیستم عملکرد دزدگیر اماکن

اجزا و سیستم عملکرد دزدگیر اماکن

یک سیستم امنیتی در منازل از اجزای مختلفی تشکیل شده است. اجزای سیستم هشداردهنده اماکن باهم کار میکنند تا شما و خانواده تان را از سرقت و تهدید افراد در امان نگه دارند. در ادامه به توضیح مختصری درباره اجزای تشکیل دهنده سیستم های امنیتی اماکن خواهیم پرداخت:

حسگرهای حرکتی

حسگرهای حرکتی یک بخش ضروری در هر سیستم امنیتی خانگی است. آنها کاربردهای مختلفی دارند مانند:

روشن کردن چراغها در فضای داخلی و بیرونی خانه

فعال کردن دوربین ها

تنظیم آژیر هشداردهنده

و …

به این دلیل حسگرها اغلب در سیستم های هشداردهنده اماکن گنجانده میشوند.

 دوربین های داخلی و فضای باز

دوربین های مداربسته از دیگر بخش های اصلی سیستم های امنیتی هستند. دوربین ها میتوانند برای زیرنظر داشتن خانه و حیاط مورد استفاده قرار بگیرند. دوربین ها همچنین قابلیت اتصال به گوشی تلفن همراه یا تبلت را دارند.

دوربین های دیجیتال امروزی مجهز به زنگ شدار هستند و تصاویر را با کیفیت HD1080p ضبط میکنند. فیلم ها به صورت خودکار در کارت حافظه دوربین ذخیره میشوند.

امروزه برای ضبط تصاویر در سیستم های نظارت تصویری از یکی از تکنولوژی های DVR  یا NVR استفاده میشود.

دتکتورهای شیشه ای

 دتکتورهای شیشه ای، حسگرهای قوی هستند که فرکانس شکستن شیشه را تشخیص میدهند و آژیر را روشن میکنند. اگر کسی بخواهد با شکستن شیشه وارد منزل شما شود، دتکتورها به شما هشدار میدهند و این مسئله آنها را به جزء اصلی دزدگیرها تبدیل میکند.

این حسگرهای کوچک نزدیک پنجره یا روی دیگر شیشه های منزل نصب میشوند تا نگران ورود سارقین از شیشه ها نباشید. دتکتورهای شیشه ای ارزان هستند و به راحتی میتوان به سیستم امنیتی منازل آنها را اضافه کرد.

سنسور ورود و خروج

حسگرهای ورود و خروج  بازشدن در را تشخیص میدهند. معمولا این سنسورها روی درب و شیشه ها و چهارچوب درها نصب میشوند. هنگامی که درب بسته مشود دو سنسور در یک مدار قرار میگیرند و به حالت آماده باش در می آیند.

این تکنولوژی از دیرباز مورد استفاده بوده و مانند دتکتور شیشه ارزان است. به طور معمول این حسگرها در سیستم امنیتی اماکن مورد استفاده قرار میگیرند.

 ردیاب های دودی

اغلب خانه ها در زمان نصب سیستم امنیتی به دتکتور دودی مجهز میشوند. اگر به دنبال ارتقاء امنیت محل زندگی خود هستید نصب این دتکتورها به شما توصیه میگردد.

  برچسب های هشدار

این قسمت از سیستم امنیتی ممکن است نادیده گرفته شود اما قسمت مهمی به شمار می آید. نشانه های هشدار میتوانند مانع از ورود سارقین به منزل شما شوند. دقت کنید نشانه ها نقش برجسته ای دارند.

دتکتور مونوکسید کربن

مونوکسیدکربن بی بو و بی مزه است و امکان تشخیص آن بدون یک ردیاب وجود ندارد. پخش شدن این گاز میتواند خطرناک باشد و مسمومیت به دنبال دارد. نصب این دتکتورها به اندازه دتکتورهای دودی در منازل مهم است.

با 5 تکنولوژی روز امنیتی آشنا شوید

با 5 تکنولوژی روز امنیتی آشنا شوید

در طی سال های اخیر تکنولوژی سیستم های امنیتی پیشرفت بسیار چشم گیری داشته است. حالا دیگر به راحتی می توانید درحالی که در منزل مشغول استراحت هستید یا زمانی که در یک سفر کاری به سر می برید با گوشی تلفن همراه خود منزل، محل کار، کارگاه تولیدی یا هر مکان دیگری را که نیاز دارید، کنترل کنید.

در زیر 5 تکنولوژی روز دنیا را در زمینه سیستم های نظارتی همراه با مزایا و کاربردهای آنان به شما معرفی خواهیم کرد:

سیستم های امنیتی مبتنی بر وب

مدیریت امنیت مبتنی بر وب شکل جدیدی از کنترل دسترسی الکترونیک است. در حالی که بیشتر سیستم های الکترونیکی از شبکه های محلی و سرورهای اختصاصی استفاده می کنند، سیستم های مبتنی بر وب، امنیت را بطور کامل از طریق اتصال اینترنت مدیریت می کنند. برخلاف سیستم های مبتنی بر سرور که به راه اندازی سرور گران و پیچیده نیاز دارند، سیستم های مبتنی بر اینترنت، تنها به یک ابزار شبکه نیاز دارند که نصب آن آسان بوده و پیکربندی آن به جای چند ساعت، چند دقیقه طول می کشد. این امر سیستم های مبتنی بر وب را به انتخابی مناسب برای مکان های کوچک یا دفاتر کار موقت تبدیل کرده است.

تمام اطلاعات سیستم از طریق اینترنت روی هر دستگاهی اعم از لپ تاپ، تبلت یا موبایل قابل دسترسی است که به کاربران اجازه می دهد از هر نقطه ای، دسترسی به مکان ها را کنترل کنند. راهکارهای مدیریت دسترسی از طریق اینترنت قابلیت چشمگیری برای ترکیب با دیگر سیستم های امنیتی مبتنی بر اینترنت همانند سیستم های نظارتی دوربین های مداربسته تحت شبکه دارند و این بدین معنی است که در آینده نیز از تکنولوژی های پیشرو خواهند بود.

نظارت ویدئویی به عنوان یک سرویس (VSaaS)

VSaaS یک نمونه از نظارت ویدئویی است که به سازمان ها این امکان را می دهد که اطلاعات نظارتی خود را روی مرکز داده امن یک ارائه کننده سرویس ذخیره کنند. مزیت این سرویس این است که سازمان ها می توانند از زیرساخت های مدیریت سیستم و ذخیره ابری موجود استفاده کنند و نیازی به خرید سخت افزار اختصاصی مثل NVR نخواهند داشت. VSaaS در حال حاضر سه فرم کلی دارد: سرویس های که تمام ویدئوهای نظارتی در مراکز داده را مدیریت و ذخیره می کنند، سرویس هایی که اطلاعات به صورت محلی ذخیره شده و در مرکز داده مدیریت می شود و سرویس هایی که ترکیبی از این دو روش را ارائه می کنند.

روش های ترکیبی معمولا اطلاعات را به فضای ابری می فرستند اما به صورت محلی نیز ذخیره می کنند، معمولا روی دوربین هایی که قادر به ضبط داده روی کارت های SD هستند.

کاربران فعلی این سرویس ها فروشگاه ها، کسب و کارهای کوچک، رستوران ها، مجتمع های آپارتمانی، کارخانجات، بانک ها، کمپانی های داروسازی و شرکت های مخابراتی هستند.

تکنولوژی شمارش افراد و آنالیز ویدئوهای نظارتی

آنالیز ویدئویی به نرم افزارهایی اشاره دارد که قادرند با روش های مختلفی، آنالیزهای هوشمندی را روی تصاویر اجرا کنند. این قابلیت نقص بزرگی را در سیستم های نظارتی برطرف می کند که همان ناتوانی در آگاه سازی خودکار و سریع کاربران از یک رویداد امنیتی است.

نرم افزارهای آنالیز ویدئو می توانند مشخص کنند که چه وقت فردی غیرمجاز وارد یک مکان تحت کنترل -مثل نقاط پرخطر در یک کارخانه یا محدوده اطراف یک شیء ارزشمند- می شود. این امر به سیستم های امنیتی اجازه می دهد که به کارکنان بخش نگهبانی به محض رخ دادن یک اتفاق، هشدار داده و سرعت عکس العمل آنها را افزایش دهند. شمارش افراد یکی دیگر از کاربردهای مهم تکنولوژی آنالیز ویدئو به خصوص در فروشگاه ها است. شمارش افراد، امکان آنالیز رفتار و حجم مشتریان را با استفاده از دوربین های نظارتی می دهد که این خود می تواند به شناسایی نقاطی از فروشگاه که بیشتر نظر مشتریان را جلب می کند کمک کند. بدین ترتیب فروشگاه ها می توانند شیوه کاری خود را با رفتار مشتریان سازگار کرده و به عملکرد بهتری دست یابند.

سیستم های کنترل دسترسی بی سیم

برخلاف کنترل دسترسی الکترونیک قدیمی که سیگنال ها را توسط سیم های تعبیه شده در درها منتقل می کند، کنترل دسترسی بی سیم اطلاعات را توسط یک سیگنال رادیویی بی سیم به پنل های کنترل سیستم می فرستد.

قفل ها توسط باتری های یونی بادوام برق رسانی می شوند و زمانی که برق باتری کم باشد به سیستم هشدار می دهند و کاربران می توانند به موقع نسبت به تعویض آن اقدام کنند. در مواقعی که باتری به طور کامل از کار بیفتد، در تا زمانی که باتری تعویض شود، قفل باقی می ماند. سیگنال های رادیویی که توسط قفل های بی سیم منتقل می شوند، معمولاً گستره ای بین 30 تا 50 متر داشته و رمزنگاری شده اند بنابراین از سیستم سنتی کارت خوان های دسترسی دارای سیم نیز امن تر هستند.

راه اندازی سیستم های بی سیم ساده است. بعد از نصب قفل ها در هر در، تنها چیزی که باقی می ماند، پیکربندی سیستم است و به هیچکدام از سیم کشی های پرزحمت که در سیستم های قدیمی لازم بود، نیازی نیست.

پلتفرم های تصویری اطلاعات امنیتی جهانی

بسیاری از سازمان ها که در نقاط مختلف دنیا دارای تشکیلاتی هستند، برای امور امنیتی خود در مراکز کنترل از نرم افزارهای “مراکز فرمان تصویری” استفاده می کنند. این نرم افزارها به کارکنان بخش کنترل این امکان را می دهند که تمام داده های امنیتی را از سراسر دنیا از یک پرتال واحد مشاهده کنند.

این پلتفرم ها به کارکنان بخش کنترل و امنیت اجازه می دهد با ترکیب اطلاعات از منابع مختلف شامل دوربین ها، نقشه طبقات ساختمان ها، سرویس های مانیتورینگ خیابان ها و حتی تصاویر ماهواره ای از سیستم های هواشناسی، احاطه کاملی به رویدادها و خطرهای قریب الوقوع داشته باشند.

استفاده از این پلتفرم های ترکیبی به سازمان ها کمک می کند که با پیش بینی و اقدام به موقع، کارکنان خود را در نقاط مختلف دنیا از خطراتی همچون طوفان، سیل، حمله های تروریستی و … محافظت کنند.

انواع سیستم های امنیتی برای منزل و محل کار

انواع سیستم های امنیتی برای منزل و محل کار

تصمیم برای نصب یک سیستم امنیتی برای منزل یا محل کارتان، اولین قدم برای امنیت و آرامش خاطر شماست. اما از آنجایی که گزینه های مختلفی وجود دارد، انتخاب یک سیستم امنیتی می تواند امری چالش برانگیز باشد. گرفتن خدمات از یک ارائه کننده معتبر سیستم های امنیتی می تواند به شما در انتخاب بهترین گزینه با توجه به نیازهای مخصوص محل مورد نظر شما، کمک کند.

سیستم های هشداری نظارتی

برای اتخاذ یک شیوه امنیتی جامع، سیستم های هشداری نظارتی یکی از برترین انتخاب ها هستند. این نوع از سیستم های امنیتی برای منازل معمولا بصورت دائمی (7/24) توسط یک کمپانی امنیتی نظارت می شوند و در مواقع اضطری و مشکوک پرسنل آموزش دیده به سرعت به محل اعزام می شوند. این سیستم ها می توانند شامل رصد تصویری توسط دوربین مداربسته، تشخیص شکستگی شیشه ها، آژیر خطر سرعت و … باشند تا جلوی نفوذ سارقین به ملک شما را بگیرند.

سیستم های هشداری بی سیم

برای جلوگیری از نفوذ سارقین بالقوه، سیستم های امنیتی بدون سیم بسیار موثر و کارآمد خواهند بود. قابلیت اتصال به شبکه بدون سیم شما را قادر خواهد ساخت که به صورت لحظه ای محل مورد نظر خود را رصد کنید. به علاوه چون هیچ کابل فیزیکی یا خطوط تلفنی در محوطه خروجی ساختمان وجود ندارد، راهی برای از کار انداختن سیستم وجود ندارد. مزیت دیگر سیستم های وایرلس این است که در صورت قطع برق، تلفن یا سرویس اینترنت از کار نمی افتند. با استفاده از یک کانکشن سلولار اختصاصی و برق باتری اضطراری سیستم شما بی وقفه کار خواهد کرد.

سیستم های نظارت ویدیویی

سیستم های نظارت ویدئویی سیستم های رایجی هستند که افراد برای حفاظت از منزل و محل کار استفاده می کنند. یک سیستم نظارت ویدئویی کارآمد علاوه بر اینکه عامل بازدارنده ای برای سارقین است، شناسایی و دستگیری آنها را نیز راحت تر می کند. نصب و راه اندازی یک سیستم نظارت ویدئویی جامع، سریع و آسان است و به شما امکان می دهد روی نقاط مورد نظرتان نظارت کامل داشته باشید.

سیستم های کنترل دسترسی

زمانی که صحبت از تامین امنیت محل کسب و کار شما باشد، محدود کردن ورود افراد به داخل ساختمان باید در اولویت قرار بگیرد. بهترین کار برای این منظور این است که یک سیستم کنترل دسترسی برای تأمین امنیت و آرامش خاطر خود راه اندازی کنید. با این نوع از سیستم های امنیت شما قادر خواهید بود که ورود به بخش های مشخصی از ملک خود را به کارمندان خاصی محدود کنید. این کار ورود افراد غیرمجاز را بدون داشتن کارت غیرممکن می کند. اگر دارای اقلام با ارزشی در خانه یا محل کارتان هستید، سیستم های کنترل دسترسی، اطلاعات ارزشمندی از اینکه چه کسی به کجا و در چه زمانی وارد شده است، در اختیارتان قرار خواهند داد و در صورت مفقود شدن شیئی، می توانید افراد متهم را شناسایی کنید.

سطح نیازهای امنیتی شما هر چه که باشد، گزینه های مختلفی از سیستم های امنیتی وجود دارد که می توانید با توجه به بودجه و نوع نیازتان آنها را انتخاب کنید.

کنترل دسترسی چیست؟

کنترل دسترسی چیست؟

کنترل دسترسی به معنای محدود کردن دسترسی، ورورد و خروج افراد به یک مکان مشخص مانند اداره یا دانشگاه می باشد. سیستم کنترل دسترسی مشخص میکند چه کسانی و در چه زمانی میتوانند به یک مکان خاص وارد شوند و یا به وسیله خاص دسترسی داشته باشند.

این دستگاه قادر به تشخیص هویت افراد براساس اطلاعات تعریف شده در آن است. به طور معمول جلوی درب ورودی نصب میگردد و تشخیص ورود و خروج افراد را میسر میکند.

استفاده از این سیستم، امنیت و سطح اطمینان در مراکز و امکان مورد نظر را افزایش میدهد.

میتوان برای مراقبت و کنترل تردد، یک فرد را به عنوان نگهبان در نظرگرفت یا از ابزارهایی همچون گیت، قفل هوشمند و کارت و … استفاده کرد.

دستگاه کنترل دسترسی تنها به افرادی اجازه ورود میدهد که هویت آنها به شکل اثرانگشت، رمز کارت یا تشخیص چهره تعریف شده باشد در سازمانها میتوان از این دستگاه به عنوان وسیله ای برای نظارت بر دسترسی به مکانهای قفل شده و محدود کردن دسترسی به برخی نقاط استفاده کرد.

کاربرد های دستگاه کنترل دسترسی 

  • سیستم حضور و غیاب و ثبت ورود و خروج کارمندان یک شرکت و کمک به محاسبه میزان حقوق کارکنان
  • ردیابی افراد در ساختمانها یا اجناس در فروشگاهها
  • گیت های کنترل تردد در مترو، فرودگاه، ایستگاههای اتوبوس و …

 سیستم کنترل دسترسی بی سیم

تکنولوژی جدید برای مدیریت از راه دور و قفل الکترونیکی طراحی شده است. این تکنولوژی از تلفن های هوشمند به عنوان یک دستگاه کنترل از راه دور استفاده میکند و به صفحه کلید سیستم کنترل دسترسی متصل میشود.

این تکنولوژی علاوه بر دسترسی به دستگاه دیجیتال امکان انتقال و ذخیره اطلاعات را نیز فراهم میکند. مدیران و کاربران میتوانند بدون نیاز به دسترسی مستقیم اطلاعات را دریافت و ذخیره کنند. دستگاه در این حالت نیاز به اینترنت و اتصال آنلاین ندارد.

سیستم امنیتی قفل های دیجیتال

سیستم امنیتی قفل های دیجیتال

قفل دیجیتال جایگزین مناسبی برای کلید است که به صورت الکتریکی میتواند در را باز و بسته و قفل نماید. اگرچه این سیستم معمولاً در خودروها مورد استفاده قرار میگیرد اما به تازگی به عنوان یک سیستم امنیتی پیشرفته برای منازل هم قابل استفاده است. امروزه بسیاری از انواع قفل های الکترونیکی به عنوان سیستم اعلام سرقت برای خانه ها و مغازه ها به فروش میرسند.

ویژگی ها و مزایای قفل های دیجیتال

صفحه کلید دیجیتال یک راه مناسب برای محدود کردن دسترسی و ایجاد امنیت در دفاتر و منازل و درب های داخلی است. این قفل ها با این هدف طراحی شده اند تا امکان دسترسی به یک در را به راحتی فراهم کنند و از کلید ما را بی نیاز نمایند. با استفاده از آخرین تکنولوژی، صفحه دیجیتال پس از وارد کردن کد باز میشود. اگر کد پنج باراشتباه وارد شود درب دیگر باز نخواهد شد. کد امنیتی بین 4 تا 6 رقم است.

قفل های دیجیتال نسبت به حریق و دود حساس هستند. در صورت بروز آتش سوزی در خانه یا محل کارقفل به صورت خودکار باز میشود.

درصورتی که قفل کردن در را فراموش کنید، قفل دیجیتال تا سه بار به شما هشدار میدهد و به صورت خودکار قفل میشود.

قفل دیجیتال در دو نوع راست باز شو و چپ باز شو موجود است.

قفل دارای سیستم ضدسرقت و قفل کودک است.

نکاتی درباره باتری قفل دیجیتال

باتری دستگاه طول عمر یکساله دارد و باید بعد از این مدت اقدام به شارژ آن نمایید. در صورت تمام شدن شارژ دستگاه به شما هشدار میدهد.

اگر به دستگاه دسترسی نداشتید و شارژ آن تمام شد جای نگرانی نیست و میتوانید به راحتی مانند قفل های معمولی آن را باز کنید.

قفل دیجیتال اثرانگشتی

در این نوع از قفل هوشمند علاوه بر تعیین رمز برای قفل امکان رمز گذاری با اثرانشت هم وجود دارد. میتوان تا 100 اثر انگشت برای قفل تعریف کرد.

این سیستم رمز گذاری راه حل امن برای کودکان است و آنها را ازهمراه داشتن کارت یا کلید بی نیاز میکند.

قفل دیجیتال کارتی

از انواع قفل دیجیتال، قفل دیجیتال کارتی علاوه بر رمز با کارت RFID قابل باز شدن است. این کارت سبک و قابل حمل است و به صورت Smart Card نیز وجود دارد. این شکل از کارت هوشمند روی تلفن همراه یا کیف قابل نصب است و مشکل گم شدن را برای شما برطرف میکند.

قفل بدون دستگیره

برای درب های قدیمی که تمایل به عوض کردن قفل در آنها وجود ندارد میتوان از نوع قفل بدون دستگیره استفاده کرد. به این ترتیب هزینه نصب قفل هوشمند برای شما کاهش می یابد و امنیت منزل و محل کارتان فراهم میگردد.

قفل دیجیتال رمز، کارت و اثر انگشت

مدل دیگری از قفل دیجیتال موجود است که امکان رمز گذاری با هرسه گزینه را برای شما فراهم میکند. در این صورت شما امکان رمز گذاری با اثر انگشت، کارت RFID و صفحه کلید را دارید.

انتخاب هرکدام از انواع قفل دیجیتال متناسب با شرایط و سلیقه شما وجود دارد.