تکنولوژی warm light چیست؟

تکنولوژی و فن آوری ها با توجه به نیاز جامعه و بازار هر روز در حال ظهور، تغییر و به روز رسانی هستند . صنایع مختلف با گذشت زمان نیاز به استفاده از فن آوری های نوین جهت بهره وری و تولید بیشتر و با کیفیت بهتر را دارند تا به این صورت بتوانند به نیاز بازار و همچنین مصرف کنندگان خویش را پا سخ دهند.

صنعت تجهیزات امنیتی و دوربین های مداربسته نیز از این قاعده مستثنا نیست. شرکت ها و تولید کنندگان تجهیزات امنیتی در سرتا سرجهان به طور مداوم با سنجش نیازهای بازار و همچنین مصرف کنندگان اقدام به ساخت و به روز رسانی محصولات خود می کنند.

به همین دلیل اگر شما پس از مدت زمانی (عنوان مثال یک سال) به بازار این نوع تجهیزات سر بزنید خواهید دید که بسیاری از فن آوری ها و تجهیزاتی که شما با آنها آشنایی داشتید یا منسوخ شده و یا به روز رسانی شده اند و امکانات بسیار زیادی به آنها اضافه شده است .به همین دلیل در صورت عدم اطلاع و یا آشنایی شما با این فن آوری ها ممکن است در هنگام خرید و یا استفاده از این محصولات دچار مشکل شوید.

تیم تولید محتوای شرکت دژپا با معرفی تکنولوژی ها و فن آوری های به روز در عرصه تجهیزات امنیتی و دوربین های مداربسته به شما کمک می کند تا با به روز ترین فن آوری ها و نحوه استفاده درست و همچنین مشکلات و راه حل های رفع مشکلات این تجهیزات نوین آشنا شوید .

Warm Light

warm light به معنی نور گرم و یا نور مرعی است . با توجه به تکنولوژی های بکار رفته در این نوع از دوربین های مداربسته امکان نمایش تصاویر در نور کم و یا شب را به صورت تصاویر رنگی فراهم می سازد .در ادامه این مقاله به توضیحات کاملی در مورد این فن آوری و همچنین مشکلات احتمالی در استفاده از این نوع فن آوری خواهیم پرداخت.

دوربین های مداربسته معمولی تصاویر را در محیطی که نور آن کم باشد ویا در هنگام شب ،به صورت سیاه سفید به نمایش در آورده و ضبط می کنند. در برخی از مواقع مصرف کنندگان نیازمند این هستند که تصاویر دریافتی از دوربین های مدار بسته شان در تمامی اوقات روز و شب رنگی نمایش داده و ضبط شود .

در دوربین های مداربسته معولی جهت نمایش دید در شب از ال ای دی ها و یا اس ام دی ها استفاده می شود ، این نوع تکنولژی در نور کم ویا درشب تصاویر را به صورت سیاه وسفید دریافت و ضبط می کنند . اما در فن آوری warm light به جای این اس ام دی ها و ال ای دی ها از نور مرعی که مانند چراغ قوه ولامپ است استفاده شده است.

به عبارت دیگر در هنگامی که نور محیط کم است و یا هوا تاریک شده است برد دوربین مداربسته به این نور مرعی اجازه فعالیت میدهد و نوری مانند چراغ قوه از دوربین مداربسته ساطع می شود و این امر سبب روشن شدن محدوده دید دوربین مداربسته شده و باعث میشود که تصاویر به صورت رنگی به نمایش درآمده و به همین صورت نیز ضبط شود

مزایای فن آوری warm light

شما به عنوان نصاب ویا شرکتی که دوربین های مداربسته و خدمات آنها را ارائه میدهید یا باید از فن آوری هایی مانند star light و یا warm light استفاده کنید ویا از کارفرما و شرکتی که دوربین ها در آنجا نصب و راه اندازی می شوند بخواهید نور مورد نیاز جهت نمایش تصاویر دوربین ها به صورت رنگی را تامین کند. استفاده از فن آوری استارلایت و یا پیشنهاد افزایش نور محیط هزینه های بسیار زیادی را به کارفرما تحمیل می کند .استفاده از دوربین های مداربسته ای که از فن آوری warm light پشتیبانی می کند میتواند هزینه های شما را تا حد زیادی کاهش دهد

مشکلات فن آوری warm light

یکی از بزرگترین و شاید تنهاترین مشکل این نوع از دوربین های مداربسته نوری است که از آن ساطع می شود نور ساطع شده از این دوربین ها در نور کم و یا درشب سبب میشود تا به راحتی مکان و محدوده تخت پوشش این دوربین ها توسط افراد سود جو که قصد خرابکاری و یا دزدی را دارند شناسایی شود .متاسفانه راهی برای حل این مشکل وجود ندارد تنها کاری که می توان کرد این است که در هنگام نصب دوربین های مداربسته آنها را در ارتفاع زیاد و یا در مکان هایی که امکان دست رسی و خرابکاری وجود ندارد نصب کرد.

آﻣﻮزش اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ DVR را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ DVR ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ، ﻧﺮم اﻓﺰار XMEYE اﺳﺖ .

اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﺎص ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺎز ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ، دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ XMEYE ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ،برای انجام این کار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮس دﺳﺘﮕﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ زدن دﮐﻤﻪ ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻨﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪ راﻫﻨﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻀﯿﻤﺎت ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﺎﻋﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ. اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت درﺳﺖ ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﺳﻪ ﺑﺎر ﮐﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اي ﮐﻪ در ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎرﮐﺪ اول از ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اﭘﻞ و ﺑﺎر ﮐﺪ دوم ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه اﻧﺪروﯾﺪ اﺳﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎرﮐﺪ ﺧﻮان ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻧﺼﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ . در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از اﯾﻦ روش ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮردﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺮم اﻓﺰارXMEYE را از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

در ﻫﻨﮕﺎم داﻧﻠﻮد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار را درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺪاوم در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﭘﺲ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺮوي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه آن را اﺟﺮا ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار XMEYE ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﺎ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار و ﯾﺎ رﯾﺠﯿﺴﺘﺮ ﮐﺮدن ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ زیر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ .

در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺐAdd Manual ﻟﻤﺲ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ وارد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دﺳﺘﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ زیر ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺷﻮﯾﺪ . ﺣﺎل در ﻗﺴﻤﺖ name Device اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺷﮑﻞ ﺑﺎر ﮐﺪ ﺧﻮان ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ زیر ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﺣﺎل در ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﯾﻨﺘﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎر ﮐﺪي ﮐﻪ ﺑﺎﻻي آن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه sn را ﺑﺎ دورﺑﯿﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮروي دﮐﻤﻪ  OK  ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﻔﺤﻪ اي ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ و ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آﯾﺪ، ﺑﺮ آن روي ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ

ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ اي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آﯾﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺷﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ روي ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﻮد.

ﭘﺲ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﻻ را از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﮑﺲ و ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه را ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرت ﻗﺮار دادن ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿد.

ﻣﺸﮑلات راﯾـﺞ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ

ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎي ﻣﺮﻗﻮن ﺑﺼﺮﻓﻪ و آﺳﺎن در ﺑﺤﺚ ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﻬﺮه و ﯾﺎ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﭘﻼك آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪﺗﯽ از ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺣﺘﯽ ﻋﺪم ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻫﺎرد ﺷﻮد.

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﯾﺎ زﻧﺪ ﮔﯽ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ ، اﻣﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻗﺖ و ﯾﺎ درﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ اﺻﻼ ﺗﺼﻮﯾﺮي را ﺿﺒﻂ ﻧﮑﺮده اند در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺠﯽ ﮐﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﯿﺎز و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روز اﻓﺰون در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ، اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺣﺎل ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎ و ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ   اﺳﺖ . ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺪون ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت زﯾﺎد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎز ﻫﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ وراه اﻧﺪازي ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ . رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ي زﯾﺎدي از ﺧﺮﯾﺪاران و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺒﺮد.

حتی ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺑﺎزار ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻮﯾﺰ و ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ . ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻧﺼﺐ ﺻﺤﯿﺢ و ﯾﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﻧﺎدرﺳﺖ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﻬﯿﺰات اﺳﺖ.

ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت رﻧﮓ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎ رﻧﮕﯽ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪرﻧﮓ ﻟﺒﺎس ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺎن و ﯾﺎ رﻧﮓ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺴﺖ ؟ اﻣﺎ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﻟﺒﺎس و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ را ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ و ﯾﺎ ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ و ﯾﺎ در ﮐﻞ رﻧﮓ دﯾﮕﺮي را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در می آورد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮد و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳﺨﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮان رﻧﮓ واﻗﻌﯽ ﻣﺤﯿﻂ را در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ وارد ﺗﻨﻈﻤﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ . ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮس ﺑﺮ روي ﻫﺮيک از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ رﻧﮓ را در آن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ رﻓﺘﻪ و ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻣﻮس را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ تنظیمات رﻧﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و روي آن ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ مانند ﺗﺼﻮﯾﺮ(1-1) ﺣﺎل در ﻣﻨﻮي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ ﻣﺤﯿﻂ ، روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ، اﺷﺒﺎع رﻧﮓ و وﺿﻮح رﻧﮓ را ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﮐﻤﻪ ﻟﻐﺰﻧﺪه اي ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ دادن ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎي ﻟﻐﺰﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ وﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ رﻧﮓ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺗﺼﻮﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺧﻮد ﺑﺮ روي دﮐﻤﻪ ﺗﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪن ﺗﺼﺎوﯾﺮ

ﺑﺴﯿﺎري از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻫﺎ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ در ﻃﻮل روز ﮐﻢ ﺷﻮد ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺸ ﻮ ﺿﺒﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﮔﺮ رﻧﮓ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐﺎﻣﻼ رﻧﮕﯽ از ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را در ﻃﻮل ﺷﺐ و روز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮده وﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ( Star Light) ﺗﺼﺎوﯾﺮ را در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺑﺪون اﻓﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي اﺳﺘﺎر ﻻﯾﺖدر ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎزي ﮐﻪ ﻧﻈﺎرت و اﻣﻨﯿﺖ آﻧﻬﺎ در ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ از ﻓﻦ آوري اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ از ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺮاﯾﻂ رﻧﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﺗﺼﺎوﯾﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﺮي ﺷﻤﺎ ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ ﺷﻮد . در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻮر ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺷﻤﺎ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ داراي ﻓﻦ آوري ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ اﺳﺖ ، اﻣﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ . در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎن دارد دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ازﻟﺤﺎظ ﻓﻨﯽ و ﺳﺨﺖ اﻓﺰاري دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دورﺑﯿﻦ و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. اﮔﺮ از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ، اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻮﯾﺰ دار ﺑﻮدن ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ

ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ از ﻧﺼﺐ دﭼﺎر ﻧﻮﯾﺰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺘﺮاژ ﮐﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ از دورﺑﯿﻦ ﺗﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ، اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد. آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎ ﺑﺮﺳﯽ ﮐﺎﺑﻠﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺑﻪ ﺗﮏ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﺑﺘﺪا ﮐﺎﺑﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ، اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪاﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ، دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ دورﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﺪا ﮐﺮدن ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ دﭼﺎر ﻧﻮﯾﺰ ﺑﻮد ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را اﻣﺘﺤﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﺸﺎ اﯾﺠﺎد ﻧﻮﯾﺰ در ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

لیست قیمت تجهیزات امنیتی و دوربین مدار بسته

اگر براي خرید تجهیزات امنیتی مانند دوربین مداربسته و دیگر تجهیزات به بازار و یا سایت ها و شبکه هاي اجتماعی مراجعه نموده باشید . خواهید دید که هر یک از شرکت ها و یا شبکه های توضیع این محصولات برای نمایش محصولات و همچنین توضیح در مورد کارکرد و ویژگی های آن اقدام به طراحی و انتشار لیست هایی به عنوان لیست قیمت در سایت ها و شبکه های مجازی خود نموده اند .

در بسیاری از این لیست های قیمت از کلمات و یا حروف اختصاری برای توضیح در مورد ویژگی ها و تکنولوژی های محصولات استفاده شده است. و همین امر باعث می شود بسیاری از افرادی که به بازار ویا صفحات اجتماعی این شرکت ها مراجعه می کنند ، به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در مورد دوربین های مداربسته و در کل تجهیزات امنیتی متوجه اطلاعات توضیح داده شده در این لیست ها نشده و در انتخاب دوربین و یا تجهیزاتی که بتواند نیازهای امنیتی و نظارتی آنها را پوشش دهد دچار مشکل شوند.

اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮاي ﻧﺼﺎﺑﺎن و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ، اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﮐﻠﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ. .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﯾﺎ ﺣﺮوف . اﺧﺘﺼﺎري ﮐﻪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار و ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .

ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮر ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ PDF ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﭘﺲ ﻗﺒﻞ از داﻧﻠﻮد و ﯾﺎ در ﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮ روي ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺪل

ﺗﻨﻮع در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻧﺎم و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ ﮐﻨﻨﺪ ، اﯾﻦ ﻧﺎم ﻫﺎ و ﮐﺪ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﮐﺎر ﮐﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت دارﻧﺪ .

ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺪل آن 2035 اﯾﮑﺲ ام اﺳﺖ ، اﯾﻦ ﮐﺪﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻮع و ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮد دارد و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اي (DVR) درلیست ﻗﯿﻤﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﺪ ﻣﺤﺼﻮل 1408 اﺳﺖ ، در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دي وي آر اﻋﺪاد آﺧﺮ ﮐﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از 1408 8 ﮐﺎﻧﺎل ﺑﻮدن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ اﺳﺖ. ﻣﺪل و ﯾﺎ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه و دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮﺑﯽ از ﻧﻮع و ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

رزوﻟﯿﺸﻦ

ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮ رزوﻟﯿﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ . در ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﺪادي ﻣﺎﻧﻨﺪ 2 ، 3 ،4 5 و 8 ﻣﮕﺎﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﻋﺪد اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ واﺣﺪ ﺷﻤﺎرش را در ﮐﻨﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ از 2 ، 4 ،5 و 8 ﻣﮕﺎ ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اي ﺗﺎ ﭼﻪ رزوﻟﯿﺸﻨﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﭘﺮدازﻧﺪه ﯾﺎ ﺑﺮد


از دﯾﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﭘﺮدازﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺮد ﻗﺮار دارد . در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺮد ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺮدازﻧﺪه در ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻟﻨﺰ و ﭘﺮدازش آن ﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺑﺮدﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮد ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖfulhan XMI. . OV . Sony اﺷﺎره ﮐﺮد . ﭘﺮدازﻧﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﺑﺮد ﻗﺮار دارد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮدازﻧﺪه اي ﮐﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ پردازنده ﻫﺎ ﯾﺴﯿﻠﯿﮑﻮن اﺳﺖ .

لنز

ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻌﺪادي ﻋﺪﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺪﻫﺪ ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﺪﺳﯽ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺷﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اﺳﺖ . ﻟﻨﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ ﻟﻨﺰ ﻫﺎي 2.8 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي و 3.6 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

دﯾﺪ در ﺷﺐ

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ دﯾﺪ درﺷﺐ اﺳﺖ ، ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ ﺷﺪن ﻧﻮر ﻗﺪرت دﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻋﺪدي ﮐﻪ در ﺟﻠﻮي ﮐﻠﻤﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮا داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ در ﺷﺐ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ، اﯾﻦ ﻋﺪد از 30 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﺮوع و ﺗﺎ 150 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﭙﯿﺪام اداﻣﻪ ﻣﯿﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺮد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺘﺮاژي ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﺷﺐ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ دورﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮد Sony اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .اﮔﺮ در ﮐﻨﺎر ﮐﻠﻤﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ از ﮐﻠﻤﻪ اﺳﺘﺎرﻻﯾﺖ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن ﻫﺴﺘﯿﺪ داراي دﯾﺪ در ﺷﺐ رﻧﮕﯽ اﺳﺖ.

ﮔﺎراﻧﺘﯽ

ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ ، ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﻤﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ از داﺷﺘﻦ ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﺧﺮﯾﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﺮﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل

پیش‌نمایش(در یک برگهٔ جدید باز می‌شود)

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ را ﻣﯿﺪﻫﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 4 ، 8 ،16 ،32و 64 ﮐﺎﻧﺎل در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺻﺪا ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺻﺪا

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ ﺻﺪا در ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺪا و ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺻﺪا ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .

اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ، ﯾﺎP2P

ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎ و ﻟﭗ ﺗﺎپ ﻫﺎ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار XMEYE اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮم   اﻓﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻠﯽ ﺑﮏ ﯾﺎ ﺑﺎز ﭘﺨﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮ

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ درﯾﺎﻓﺖ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺨﺶ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻫﺎ و ﺗﻠﻮزﯾﻨ ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ، ﺑﻌﺾ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪادي از ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل را ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ. ﭘﺲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .

ﻫﺎرد ﯾﺎ ﺗﻌﺪاد ﻫﺎرد

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ از ﻫﺎرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻌﻀﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از 2 ﻫﺎرد و ﯾﺎ ﺑﯿﺘﺸﺘﺮ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ 16 ﮐﺎﻧﺎل و 32 ﮐﺎﻧﺎل ﻋﻤﻮﻣﺎ از دو ﻫﺎرد ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﺳﯽ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﯿﻤﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺷﻤﺎ 16 و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد از دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از دو ﻫﺎرد و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

پروژه شهر هوشمند داروین

پروژه شهر هوشمند داروین

کنترل و نظارت بیشتر در شهر با دوربین های مداربسته

شهر ساحلی داروین در شمال استرالیا قرار دارد ، این شهر به خاطر داشتن پایگاه هاي نظامی از اهمیت خاصی براي دولت استرالیا برخوردار است . پرورش آبزیانی چون کروکدیل یکی از صنایع مهم اینشهر محسوب می شود ، در اطراف شهر داروین نیز پارکهاي حفاظت شده فراوانی وجود دارد.

این پارك ها به علت وجود کروکدیل هاي خطرناکش بسیار مشهورا ند، از مهمترین مراکز آموزشی شهر داروین می توان به دانشگاه چارز داروین اشاره کرد .

شوراي شهر داروین سال گذشته تعداد زیاد از شبکه ها و دستگاه هاي کنترلی و نظارتی را در مرکز شهر نصب کرده است .این شبکه از مجموعه اي از چراغ هاي هوشمند ، سنسورهاي محیطی ودوربین هاي مدار بسته جهت قدرت بیشتر در نظارت و کنترل مکانهاي شهري و افرادي که درآن محیط فعالیت دارند طراحی شده است.

این پروژه 10 میلیون دلار براي شوراي شهر داروین هزینه داشته است .پویاي شهر داروین وهمچنین بالا بردن سطح زندگی مردم به وسیله فن آوري هاي هوشمندانه وهمچنین کنترل و نظارت بهتر محیط شهري از عوامل سرمایه گذاري شوراي شهر داروین در این پروژه بیان شده است .

از نظر شوراي شهر داروین این پروژه می تواند در پویایی وشکوفایی این شهر تاریخی بسیار تاثیر گذار باشد.

نظارت شدید

نصب این تجهیزات کنترلی و نظارتی باعث نگرانی هایی از سوي افراد ساکن در شهر داروین شده است روزنامه نگاران و ساکنین شهر داروین نگران از بین رفتن حریم خصوص خود و دیگر شهروندان شهر داروین هستند .

آنها بر این باورند که پروژه اي با این مقیاس بزرگ که تمامی شهر را در بر گرفته وبه سرعت نیز در حال پیشرفت و گسترش است ، میتواند باعث از بین بردن حریم خصوصی ساکنین شهر وندان شهر داروین شود.

جامع شناسان استرالیایی بر این باورند که نگرانی هاي به وجود آمده از بر هم خوردن حریم خصوصی شهروندان داروین کمی بی مورد است و گرو هایی قصد حاشیه سازي و از کار انداختن این پروژه را با دست آویز قرار دادن حریم خصوصی افراد ساکن در داروین را دارند .

آنها بر این باورند که همیشه معرفی اقدامات نظارتی جدید باعث نگرانی هاي در سطح جامعه میشود و این قاعده در مورد شهر وندان شهر داروین نیز صدق می کند. و گروه هایی که یا مجرمین هستند و یا بومیانی که قبلا به طور نامتناسبی مورد مجازات قرار گرفته اند قصد دارند با حاشیه سازي در راه اندازي و تشکیل این شبکه نظارتی اخلال ایجاد کنند .

پروژه هوشمند سازي شهر داروین در دستور کار اصلی دولت فدرال استرالیا قرار دارد ، این پروژه یکی ازپروژه هاي است که دولت جهت توسعه شهر هاي شمالی استرالیا در دستور کار خود قرار داده است.

اما بومیانی که مالک سنتی بخش زیادي از زمین هاي شمالی استرالیا هستند .با این پروژه مخالف بوده و همیشه آن را مورد انتقاد قرار می دهند.

شهردار شهر داروین نگرانی ها در خصوص نقض حریم خصوص را رد کرد.

شهردار شهر داروین در مورد مهمترین نگرانی هاي منتقدان تغیر شهر داروین ، و استفاده احتمالی از نرم افزار تشخیص چهره و احتمال مشارکت شرکت فناوري چینی هواوي را بی مورد دانست و این نگرانی ها را بی اساس و نظرییه توطئه پردازانه دانست . و به کسانی که به این نگرانی ها دامن میزنند توصیه کرد از کارت هاي اعتباري استفاده نکنند و یا از شبکه هاي اجتماعی مانند فیسبوك نیز استفاده نکنند.

منطق شهر هوشمند

اگر عمیق تر به سیر تحولات شهر داروین و همچنین صحبت هاي صریح شهردار شهر داروین نگاه کنیم نگرانی هایی در مورد کار کرد شهر هوشمند و همچنین نقض حریم خصوصی در شهر هاي استرالیا براي ما ایجاد می شود . اما در اینجا باید به این نکته توجه کرد که فن آوري هاي دیجیتال معمولا به صورت خدمات و راه حل هاي از شرکتهاي خارج از ارگان هاي دولتی تهیه و خریداري میشوند. و بخشی ضروري در زندگی شهری هستند.

مسائل مربوط به حفظ حریم خصوصی و نظارت بخش تاسف انگیز پیشرفت فن آوري هاي هوش مند هستند ، اما مزیت بیش از حدي که این فن آوري ها دارند و نقش زیادي که این فن آوري ها در زندگی مابازي می کنند را نیز نباید فراموش کرد.

در نهایت می توان گفت که این فن آوري ها روش هاي غیر سیاسی ساده براي تغییر چهره شهر هستند. از نظر دولت ها شهر هاي هوشمندبه این معنی هستند که عموم مردم از راحتی و آسایش بیشتري برخوردار هستند و برنامه ریزان دولتی از اطلاعات و کارایی بیشتري برخوردار بوده و شهروند دان نیز از رشد و امنیت بیشتري برخوردار هستند .

اما این یک چشم انداز فریبنده است که بر اساس فرضیات نادرستی بنا شده است! نظارت هوشمند شهر ها در صورتی که نظارت بر آنها و نرم افزار هاي آن ها به شرکت هاي از خارج از دولت داده نشود می تواند آثار جبران ناپذیري در سطح جامعه ایجاد کند و سبب بی اعتمادي مردم به این نوع سیستم ها شود به طور مثال فرض کنید جرمی اتفاق افتاده پلیس به واسطه سیستم هاي پیشرفته و مبتنی بر داده اي که دارد اقدام به ارزیابی و شناسایی مظنونین می کند .

وبه طور نامتناسب اقدام به شناسایی همان کسانی را می کند که همیشه تحت نظارت پلیس بوده و در اینجا بیشتر بومیان منطقه هستند.

اگر این سیستم نظارت در دست خود پلیس و یا ارگان هاي دیگر دولتی قرار گیرد آن ها می توانند با تحلیل هاي الگوریتمی این تصمیمات را پنهان و توجیح کنند. با برون سپاري سیستم هاي مبتنی بر داده و همچنین نظارت و محک عمیق مظنونین احتمالی می توان از بروز این نوع مشکلات که می توانند ضربه عمیقی به اعتماد شهر وندان به این نوع سیستم ها وارد نمایند جلوگیري نمود.

شهر هاي تصرف شده

در عمل می توان گفت که شهر هاي هوشمند با تصویري که دولت ها از آنها به نمایش میگزارند بسیار متفاوت است ، شاید شهرهاي تصرف شده معنی بهتري براي این شهر ها باشد.

این احتمال وجود دارد که حاکمیت از فن آوري هاي استفاده شده در شهر هاي تصرف شده براي نظارت و کنترل بومیان با استفاده از اطلاعاتی که به نیروهاي امنیتی و پلیس میدهد را داشته باشد تا به این وسیله بتواند نسبت به استعمار و محدودیت هاي رفاهی بومیان و در نهایت کل جامع بپردازد.

در این صورت مردم شهر توسط سیستم هاي هوشمند نظارتی و هم توسط مقاماتی که منطقه را را کنترل می کنند اسیر می شوند و این اتفاقی است که در صورت استقرار سیستم هاي هوشمند شهري و عدم نظارت صحیح بر روي این نوع سیستم ها خواهد افتاد.

سیستم ها و تکنولوژي هاي جدید بیشتر اوقات براي پذیرش با مقاومت مردم و جامعه مواجه می شوند اما هیچ دلیلی وجد ندارد که باور کنیم استقرار سیستم هاي هوشمند در شهر ها به بهتر شدن اوضاع مردم و در کل جامعه کمک می کند .

دلیلی وجود ندارد که باور کنیم دولت ها از این سیستم براي پیش برد برنامه هاي سیاسی و اقتصادي خود استفاده نمی کنند .

داروین تنها نیست

داروین در مسیر خوبی براي تبدیل شدن به یک شهر تصرف شده بوده و این شهر تنها نیست !؟ در استرالیا تمامی سطوح دولت به دنبال روش هاي هوشمندانه تري براي حاکمیت هستند. فن آوري هاي مشابه آن چه در داروین در حال حاظر مشاهده میشود در قسمتهاي مختلف نیروهاي امنیتی و پلیس در تمامی کشور در حال ظهور است.

یک نمونه از این نوع پروژه ها ، پروژه پلیس سیدنی است که در آن با استفاده از این فن آوري هاي نوظهور اقدام به شناسایی و هدف قرار دادن افرادي می کنند که به عقیده آنها ممکن است در آینده مرتکب جرم شوند . این پروژه به صورت غیر متناسبی بر روي بومیان تمرکز دارد.

از این نوع پروژه ها می توان دریافت که دولت استرالیا بی آنکه بی طرفی خود را در استفاده از این فن آوري ها در نظر بگیرد ، از داستان هایی مانند مدرنیته و نو آوري براي محصور کردن و پنهان سازي بی عدالتی در شهر هاي استرالیا استفاده می کند.

بنابراین پروژه شهر هاي هوشمند در استرالیا را نمی توان به عنوان مثال خوبی از عبور سیستم هاي قدیمی و ورود به مدرنیته و نو آوري در شهر ها یاد کرد بلکه می توان از این پروژه به عنوان ادامه استعمار مهاجران ،آوارگی ، محاصره و کنترل به سبک و روشی جدید نام برد.

هوشمند سازي شهر ها می تواند در کنترل ترافیک زمینی و هوایی شهر ها ، جلوگیري از بروز جرم و جنایت ، کنترل کامال اماکن شهري و راحتی و آرامش و رشد شهروندان شهر مفید باشد . اما همه این فواید منوط به کنترل و نظارت بی طرف و همچنین رعایت حریم شخصی شهروندان و ساکنان شهر است . روي دیگر سکه این نوع فن آوري ها استفاده آن ها براي کنترل و محدود کردن رفاه اجتماعی اقلیت ها و در نهایت کل جامعه می باشد.

قیمت دوربین مداربسته

چه عواملی در قیمت دوربین مداربسته تاثیر دارد؟

عوامل تاثیر گذار درقیمت دوربین مدار بسته

اگر قصد خرید دوربین مدار را بسته دارید ، این مقاله می تواند به شما در خرید دوربین مدار بسته با قیمت مناسب کمک نماید . عوامل زیادي در قیمت دوربین مداربسته تاثیر گذار است در این مقاله سعی می کنیم به تعدادي از این موارد که به شما در انتخاب دوربین مداربسته که هم قیمت مناسبی داشته باشد و نیز بتواند نیازهاي نظارتی و امنیتی شما بر آورده کند اشاره نماییم.

اگر براي خرید دوربین مداربسته به اماکن فروش و یا در شبکه هاي اجتماعی و اینترنت مراجعه کرده باشید خواهید دید که تنوع در انواع دوربین مداربسته وقیمت هاي آن بسیار است .

این تنوع در محصول شاید به جاي این که دست شما را براي انتخاب محصول مورد نظر تان باز بگزارد شما را دچار گیجی و سر در گمی در انتخاب کند .

ممکن است با مراجعه به فروشگاه ها و یا سایت هاي مختلف متوجه این موضوع شده باشید که قیمت یک دوربین که از کیفیت و خصوصیات مشابهی برخوردار است ، در هر فروشگاه متفاوت است و در برخی مواقع تفاوت این قیمت ممکن است تا چندصد هزار و یا چند میلیون تومان نیز برسد .

هنگامی که دلیل این تفاوت قیمت را نیز از فروشنده یا سایتی که این دوربین را ارائه میدهد جویا می شوید به جواب هایی مانند اصلی بودن محصول و یا گارانتی مناسب محصول اشاره می شود .

شاید در برخی از بازارها مانند بازار فروش لوازم الکترونیکی مانند لپ تاپ اصلی بودن محصول و یا شرکت گارانتی کننده از اهمیت بسیاري برخوردار باشد ، اما در بازار دوربین مداربسته که 90 در صد از آن را تولیدات داخلی تشکیل داده اند محصولات اصلی و یا گارانتی اصلی نمیتواند جواب قابل قبولی براي سوال شما باشد.

البته منظور ما از این گفته این نیست که شما نمی توانید در بازار و یا سایت هاي فروش دوربین مداربسته ،دوربینی را انتخاب و خریداري کنید که از کیفیت و گارانتی مناسبی برخوردار هستند.

یکی از دلایل این که قیمت دوربین هاي مداربسته در هر فروشگاه و یا سایتی با یک دیگر تفاوت بسیار دارند حضور گسترده واسطه ها در بازار فروش این محصولات هستند.

ازتولید کننده و یا وارد کننده اصلی خرید کنید

یکی از موضوعاتی که در قیمت دوربین هاي مدار بسته تاثیر گذار می باشد . خرید از تولید کننده و یا وارد کننده اصلی این محصول است.

با کمی جستجو در بازار و یا اینترنت می توانید به راحتی تولید کننده ها و یا وارد کنندگان محصولات امنیتی را پیدا کرده و با خیال راحت و بدون واسطه و نگرانی از قیمت اقدام به خرید دوربین مداربسته مورد نظر خود کنید.و در هنگام بروز مشکل در محصول خریداري شده میتوانید به راحتی به تولید کننده و یا وارد کننده اصلی محصول مراجعه نمایید و از گارانتی و خدمات پس از فروش کالاي خود بهره مند شوید.

تکنولوژي هاي دوربین مداربسته

از عوامل دیگر تاثیر گذار در قیمت دوربین هاي مدار بسته می توان به تکنولژي هاي بکار گرفته شده در این محصولات نیز اشاره کرد. استفاده روز افزون از هوش مصنوعی در تجهیزات نظارتی و امنیتی باعث این امر شده است که این نوع محصولات به واسطه این فن آوري از کیفیت و همچنین کارایی بیشتري برخوردار شوند و به طبع آن نیز قیمت تجهیزاتی که از این فن آوري استفاده می کنند نسبت به تجهیزاتی که از این تکنولوژي حمایت نمی کنند بالاتر باشد.

در هنگام خرید دوربین مدار بسته به این نکته توجه داشته باشد که سطح توقع شما در نظارت محل و مکان مورد نظرتان به چه میزان است گاهی دوربین هاي مدار بسته معمولی هم میتواند توقعات و خواسته هاي امنیتی و نظارتی شما را پوشش دهند و نیازي به خرید و استفاده از دوربین هایی که از هوش مصنوعی براي نظارت بهتر بر محیط استفاده می کنند نیست ، گاهی اوقات هم تنها چیزي که میتواند به خواسته هاي شما براي نظارت بر محیط و مکان مورد نظرتان را برآورده سازد استفاده از این نوع فن آوري ها ست .

فرض کنید شما صاحب یک سوپر مارکت و یا یک فروشگاه ابزار آلات هستید که میخواهید جهت حفظ و برقراري امنیت و نظارت بهتر بر فروشگاه خود از دوربین مداربسته استفاده نمایید . به طور معمول دوربین هاي مداربسته معمولی که از تکنولوژي خاصی هم پشتیبانی نمی کنند میتوانند پاسخ گوي نیاز شما در چنین مکان هایی باشند .

در برخی از مواقع خرید یک دوربین مداربسته ساده نمی تواند پاسخگوي نیازهاي نظارتی و امنیتی شما باشد. تصور کنید شما می خواهید تمامی رفت و آمد مکان ها و محیط هاي خود را به شیوه خاصی زیر نظر داشته باشید ، مثلا می خواهید دوربین شما چهره افراد را شناسایی کرده ویا پلاك ماشین هایی که وارد یا خارج میشود را شناسایی و یا ثبت کند.

در چنین شرایطی استفاده از دوربین هایی که از تکنولژي هوش استفاده می کنند می تواند یک راهکار مناسب جهت رفع نیاز هاي امنیتی ونظارتی شما باشد. تکنولژِي هوش مصنوعی نتنها در تجهیزات امنیتی بلکه در تمامی صنایع و فن آوري هاي روز مورد استفاده قرار گرفته و توانسته انقلابی در تمامی صنایعی که به آن ورود کرده ایجاد کند .

شرکت هاي گوناگونی در سرتاسر دنیا در حال استفاده و گسترش این فن آوري در محصولات خود می باشند به طور حتم می توان گفت فن آوري هوش مصنوعی نقش بسزایی در آینده بشر بازي خواهد کرد.

بردهاي دوربین مدار بسته

برد دوربین مدار بسته یکی از قطعات اصلی تشکیل دهنده دوربین هاي مدار بسته است . برد تصاویر را از لنز دریافت کرده و پس از پردازش تصاویر را به دستگاه ضبط تصاویر دوربین مدار بسته انتقال میدهد. هر چه کیفیت برد بیشتر باشد کیفیت تصویر نیز بهتر می شود.

برد هاي دوربین مدار بسته موجود در بازار از لحاظ کیفیت تصویر به 2 مگا پیکسل ، 4 مگاپیکسل ، 5 مگا پیکسل و 8 مگا پیکسل تقسیم بندي می شوند . شرکت هاي زیادي در جهان اقدام به تولید برد دوربین مداربسته می کنند که از این میان می توان به شرکت هاي Fulhan. XM. ov. Aptina. Sony اشاره نمود.

اگر به دنبال دوربینی با کیفت تصویر بسیار مناسب و بدون افت کیفیت هستید انتخاب دوربین با برد سونی می تواند گزینه مناسبی براي خرید شما باشد . این نوع برد یکی از پر فروش ترین برد هاي بازار نیز هست . دوربین هاي مدار بسته با برد سونی از قیمت بالایی برخوردار هستند .

اگر بودجه و هزینه اي که شما براي خرید دوربین مدار بسته در نظر گرفته ایدبراي خرید این نوع دوربین هاي مدار بسته کافی نیست شما می توانید از برد هاي آپتینا و یا فول هان استفاده نمایید.

لنز هاي دوربین مدار بسته

لنزها به شکل استوانه اي هستند و از تعدادي عدسی سیقل داده شده که پشت سر هم قرار گرفته شده ساخته شده اند . لنزهاي دوربین مدار بسته از سه قسمت : اجزاي نوري ،دیافراگم غیر قابل تغییر و سیستم اتصال دهنده لنز به دوربین تشکیل شده است.

وظیفه اصلی لنز دوربین تشکیل تصویر است لنزها تصاویر را از محیط دریافت می کنند و به واسطه ي عدسی هایی که دارند پرتو هاي نور را به درستی از محیط در یافت می کنند و به واقعی بودن تصویر جسم و یا محیط تصویر برداري شده کمک می کند .لنزها داراي انواع مختلفی می باشند .

یکی از معرف ترین لنزها هاي موجود در بازار لنزهاي واید هستند که به واسطه فاصله کانونی کم که نسبت به سنسور برد دوربین مدار بسته دارند باعث افزایش زاویه دید دوربین هاي مدار بسته می شوند .

لنز هاي دوربین مدار بسته در انواع و قیمت هاي مختلفی در بازار موجود می باشند که برسی هر یک از آنها نیازمند مقاله اي جدا گانه دارد که در مقالات بعدي با توجه به اهمیتی که دارند به آنها پرداخته خواهد شد اگر به دوربین هایی با زاویه دید بالا براي محیط تحت نظارت خود نیازمندید لنزهاي واید می توانند پاسخ گوي نیاز شما باشند .

لنزهاي دوربین مدار بسته در کیفیت تصویر و زاویه دید این دوربین ها و همچنین قیمت این دوربین ها بسیار تاثیر گذارند.

کیس هاي دوربین مدار بسته

کیس دوربین مدار بسته یک قاب فلزي یا پلاستیکی است که قطعات دوربین مدار بسته در آن ها قرار داده می شود این کیس ها از لحاظ نوع بدنه به دو دسته فلزي یا پلاستکی مقاوم و از لحاظ سایز و اندازه به دو دسته کیس بزرگ و کوچک تقسیم بندي می شوند.

کیس هاي دوربین مدار بسته در سال هاي گذشته عموما وارداتی بوده ، اما در سال هاي اخیر شرکت هاي تولید کننده داخلی نیز اقدام به تولید کیس هاي دوربین مدار بسته کرده اند .

اگر شما قصد نصب دوربین هاي مدار بسته در محیط هاي سر پوشیده را دارید استفاده از دوربین هايمدار بسته با کیس هاي پلاستیکی مقاوم می تواند گزینه مناسبی براي شما باشد . دوربین هاي مدار بسته با کیس پلاستیکی با توجه به جنس بدنه ي آنها از قیمت مناسب تري نسبت به دوربین هاي مدار بسته با کیس هاي فلزیبرخور دارند .

اما اگر دوربین هایی نیازمندید که مقاوم در برابر آب و ویا گرد و غبار هستند استفاده از کیس هاي فلزي براي شما مناسبتر است.

نوع بدنه کیس هاي و همچنین وارداتی و یا تولید داخل بودن این کیس ها در قیمت تمام شده دوربین هاي مدار بسته اثر گذارند.

گارانتی و خدمات پس از فروش

بسیاري از شرکت هاي وارد کننده و یا تولید کننده دوربین مداربسته با ارائه گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب نتنها باعث رضایت مشتریان و خریداران خود شده اند بلکه با این کار باعث فروش بیشتر محصولات خود نیز بوده اند .

اما در این میان تعدادي افراد سود جو نیز وجود دارند که در هنگام مراجعه خریداران جهت گارانتی و یا خدمات پس از فروش ، از دادن گارانتی و یا خدمات پس از فروش امتناع کرده و در قبال محصولی که ارائه داده اند مسئولیتی قبول نمی کنند .

در هنگام خرید دوربین مدار بسته از تولید کننده و یا وارد کننده کارت گارانتی معتبر در یافت کنید و همچنین از فروشنده بخواهید تاریخ و شرایط استفاده از گارانتی و خدمات پس از فروش را در فاکتور فروش خود قید نماید .

شاید خرید محصولاتی که داراي گارانتی واقعی و خوبی هستند براي شما هزینه ي بیشتري در بر داشته باشد اما خیال شما را در هنگامی که نیاز به خدماتی مانند گارانتی محصول و یا خدمات پس از فروش دارید راحت تر می کند.

تشخیص ویروس کرونا از طریق دوربین مداربسته

تخشیص ویروس کرونا توسط دوربین هاي مدار بسته

تشخیص ویروس کرونا توسط دوربین مداربسته های جدید

در چند ماه گذشته با همه گیري بیماري کرونا ویروس در جهان بسیاري از کمپانی ها و شرکت هاي تولید کننده تجهیزات امنیتی و دوربین هاي مدار بسته به فکر ساخت و تجهیز فن آوري هاي خود براي تشخیص این بیماري در افراد جامع افتاده اند.

بسیاري از این شرکت ها با تبلیغ در مورد فن آوري ها و دوربین هایی که نسبت به تشخیص افراد بیمار در جامع می کند پرداخته اند.

با این حال همه راه حل هاي پیشنهادي مطابق تبلیغاتی که می کنند نیستند. دوربین هاي حرارتی به عنوان ابزاري براي تشخیص تب که یکی از علائم بیماري کروناست در مکان هاي پر تردد شهري مانند :ورودي بیمارستان ها، مراکز خرید ، ساختمان هاي اداري ، متروها و … به عنوان راه حلی جهت تشخیص ویروس در افراد جامع، در بسیاري از کشور ها در حال اجرا می باشند.

در این روش افرادي که دماي بدنشان نسبت به حالت عادي بیشتر است براي ارزیابی بیشتر و همچنین جلوگیري از گسترش ویروس کرونا از دیگر افراد جامعه جدا می شوند.

اما متاسفانه شواهد امر نشان میدهد که دوربین هاي مدار بسته ي حرارتی راه حل مناسبی براي تشخیص ویروس کرونا نیستند. این نوع دوربین ها در صورت عدم نصب صحیح دقت و کارایی لازم را از دست خواهند داد.

با وجود شرایط اضطراري که این ویروس در جوامع به وجود آورده است نمی توانیم از دقت در تشخیص این بیماري چشم پوشی کنیم .

اگر غربال گري دما توسط دوربین هاي مدار بسته حرارتی به اشتباه افراد زیادي را مبتلابه تب تشخیص دهد ، این امر می تواند کادر درمان رابا ارز یابی هاي ثانوي بی مورد تحت تحت و فشار قرارداده و از وظیفه اصلی خود دور کند.

از سوي دیگر اگر این فن آوري نتواند بسیاري از افرادي که داراي علائم تب هستند را شناسایی کند، این امکان وجود دارد که درجامعه احساس امنیت کاذبی به وجود آید و در آینده نزدیک این بیماري همه گیري بیشتري در جامعه ایجاد نماید.

شناسایی افرادي که داراي علائمی مانند تب بالا هستند در نزدیکی مراکزي مانند بیمارستان ها و یا مراکز مراقبت از سالمندان امري بسیار مهم و حیاتی می باشد. استفاده از ابزارهاي دقیق جهت اندازي گیري درجه دماي بدن در بیمارستان ها بسیار مهم است.

از ابزاري که می توان در بیمارستان ها جهت ارزیابی بیماران از نظر تب استفاده کرد تب سنج هاي پیشانی و استفاده از روش هاي رکتال هستند. در اینجا نباید فراموش کنیم که استفاده صحیح از این ابزار نیازمند آموزش است .

این ابزار ها به دلیل این که در تماس مستقیم با بیماران قرار می گیرند ،میبایست قبل از استفاده مجدد تمیز و ضد عفونی شوند.

تمیز کردن و ضد عفونی مداوم ابزارهاي تب سنج یکی از اساسی ترین اشکالات این ابزار ها می باشد به همین دلیل نمی توان در اپیدمی هایی مانند ویروس کرونا از این ابزارها به طور گسترده جهت غربال گري بیماران استفاده نمود.

دوربین هاي حرارتی مادون قرمز

بسیاري از دولت ها و سازمان هاي جهان در حال حاظر براي اندازه گیري دماي بدن افراد در محیط هاي پر تردد از دوربین هاي حرارتی مادون قرمز استفاده می کنند.

در این روش دوربین هاي حرارتی مادون قرمز با تمرکز بر روي صورت افراد و اندازه گیري دماي آن اقدام به غربال گري افراد می کنند .

از این روش در مکان هاي پر خطر مانند بیمارستان ها و اماکن پر تردد استفاده بسیاري می شود. از دوربین هاي مدار بسته حرارتی مادون قرمز به عنوان ابزاري جادویی جهت شناسایی و غربالگري افراد یاد می شود.

اندازه گیري فوري دماي بدن بدون هیچ تماسی با فرد بیمار ، مشاهده داده ها و اطلاعات این دوربین ها از راه دور ، باعث استفاده گسترده از این دوربین ها در اماکن عومی شده است .

در این صورت خطر ابتلاع و گسترش بیماري در بین اپراتورها و ادمین هاي این دوربین ها نیز به حداقل میرسد .

کمبود شواهد در عملکرد مناسب دوربین هاي حرارتی

دوربین هاي مدار بسته حرارتی را نمی توان به عنوان ابزاري مناسب جهت شناسایی و غربالگري افراد محسوب کرد، تا کنون هیچ آزمایش مستقلی در مقیاس بزرگ جهت ارزیابی صحت و کارایی این نوع دوربین هاي مدار بسته انجام نشده است و هیچ سازمان مستقلی تصویر برداري حرارتی را به عنوان یک ابزار کمکی براي تشخیص و غربال گري مورد تایید قرار نداده است.

استفاده گسترده از این دوربین ها در مکان هاي پر تردد جهت تشخیص و غربال گري گسترده می تواند نگران کننده باشد،با توجه به همه گیري روز افزون ویروس کرونا در تمامی جوامع و کشورها و پیدا کردن راه حل هاي سریع جهت تشخیص و غربالگري افراد جامعه محدودیت ها و کارایی این ابزار توسط بسیاري از دولت ها نادیده گرفته شده است.

محدودیت هاي دوربین هاي مدار بسته حرارتی

این فن آوري ها بیشتر بر دماي صورت افراد تمرکز دارند ، اندازه گیري دماي صورت نمی تواند معیاري مناسب جهت اندازه گیري دماي کلی بدن باشد.

دماي پوست صورت همیشه به یک اندازه نیست و تحت تاثیر عوامل محیطی طبیعی و غیر طبیعی به سرعت تغییر می کند . بنابراین می توان گفت که اندازه گیري دماي صورت نمی تواند معیار مناسبی جهت اندازه گیري دماي بدن افراد باشد.

فرض کنید در یک روز سرد زمستانی وارد یک ساختمان می شوید ، در دقایق اولیه ورود دماي پیشانی شما به طور غیر معمولی تحت تاثیر سرماي بیرون پایین است .

اگر در این شرایط دوربین هاي حرارتی مادون قرمز اقدام به ارزیابی دماي بدن شما کنند مطمعنا دچار خطا در تشخیص دماي واقعی بدن شما خواهند شد.

تحقیقات انجام گرفته نشان میدهد که بهترین مکان در صورت جهت اندازه گیري دماي واقعی بدن گوشههاي چشم هاست ، گوشه هاي چشم ها می توانند به درستی دماي واقعی بدن را به نمایش در آورند.

گوش هاي چشم یک هدف بسیار کوچک براي دوربین هاي مداربسته حرارتی مادون قرمز محسوب می شود. براي اندازه گیري این ناحیه از صورت فرد باید بسیار به دوربین مدار بسته نزدیک باشد.

حتی اگر دوربین هاي مدار بسته حرارتی بتوانند دماي گوشه هاي چشم را اندازه گیري نمایند ، عوامل محیطی بسیاري مانند دماي اتاق ، جریان هوا ،استفاده از عینک، پس زمینه تصویر و رطوبت پوست میتوانند در تشخیص دماي واقعی به این دوربینها اختلال ایجاد کنند.

در سال 2017 سازمان استاندارد جهانی ، راهنمایی هاي جهت استفاده هر چه بهتر از دوربین هاي حرارتی در تشخیص دماي بدن افراد انجام داد .

اما این راهنمایی ها در صورتی اجرایی هستند که هر فردي که در حال عبور است ، براي مدت زمان کوتاهی در کنار دوربین و به طور مستقیم بایستد واین امر باعث شده که در اماکن پرتردد نتوان از این استاندارد استفاده نمود.

مشکلات حریم شخصی دور بین هاي مدار بسته حرارتی

یکی دیگر از مشکلات استفاده از دوربین هاي مداربسته حرارتی عدم رعایت حریم شخصی افراد جامع میباشد. بسیاري از دوربین هاي حرارتی از فن آوري تشخیص چهره نیز بهره می برند ،در بیشتر مناطق جهان و در اماکنی مانند بیمارستانها ، مراکز خرید و ساختمان هاي اداري و یا مسکونی از این فن آوري جهت تشخیص ورود و خروج افراد و ثبت تصویر آن ها از این فن آوري استفاده می شود.

سوالات زیادي در مورد نحوه استفاده از این فن آوري توسط سازمان هاي نظارتی و امنیتی وجود دارد احتمال این که این سازمان ها از اطلاعات به دست آمده از این دوربین ها جهت محدود ساختن فعالیت هاي اجتماعی اقلیت هاي قومی و مذهبی استفاده نمایند بسیار است.

با تمامی بحث هایی که در این جا ارائه شده شاید تعهد اخلاقی در استفاده و پیروي از پروتکل هاي بهداشتی ورعایت توصیه هاي کارشناسان ، مسیر درستی جهت تشخیص وغربال گري در جامعه به ما ارائه دهد .

در حال حاظر بهترین روش براي استفاده از دوربین هاي مدار بسته حرارتی ، استفاده از قوانین و مقررات و پروتکل هاي سازمان استاندارد جهانی براي استفاده از این تجهیزات است.ا

گر دولت ها و سازمان هایی که از این دوربین ها براي غربالگري گسترده استفاده می کنند از این قوانین پیروي نکنند .نتها باعث جلوگیري از انتقال بیماري نشده اند بلکه اسباب گسترش و شیوع بیش از اندازه این بیماري را نیز فراهم کرده اند.

براي برسی تاثیر این فن آوري در غربالگري افراد به واسطه دماي بدن ،تحقیقات گسترده مستقل و قابل اعتمادي انجام نشده است ، نمی توان به تبلیغات شرکت هایی که اقدام به تولید این نوع از دوربین هاي مدار بسته کرده اند اعتماد کرد.

عملکرد این دوربین ها در بسیار ي از جوامع جاي بحث و سوال دارد ، در این مقاله سعی شد به جنبه هاي مثبت و همچنین منفی این فن آوري در غربال گري افراد جامعه اشاره نمود.

دوربین مدارستهلیست قیمت دوربین مداربستهفروش دوربین مداربستهدوربین مداربسته ارزاندوربین مداربسته ایرانیخرید دوربین مداربستهراهنمای خرید دوربین مداربستهدوربین مداربسته با کیفیت

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار به دوربین هایی گفته میشود که در مقابل انفجار مقاوم هستند ودر هنگام وقوع انفجار با توجه به نوع ساخت و بدنه مقاومی که دارند دچار خرابی و شکستگی نمی شوند .

از این نوع دوربین ها در اماکنی که مستعد انفجار می باشند استفاده می شود از این اماکن میتوان به : پالایشگاه ها ، کارخانه هاي تولید کننده ویا استفاده کننده مواد شیمیایی ، پمپ بنزین ها و …نام برد.

مواد شیمیاي که داخل کارخانه ها و یا پالایشگاه ها هستند ممکن است بر اثر نور خورشید و یا قرار گرفتن در مجاورت گرما و یا مواد اشتعال زا آتش بگیرند و یا منفجر شوند ، گازهاي که توسط کارخانه هاي تولید کننده مواد شیمیاي و یا پالایشگاه هاي تولید کننده مواد شیمیاي و گازي هم در صورت عدم تهویه مناسب و نشت گاز احتمال بروز حادثه را دارند .

دوربین هاي ضد انفجار میتوانند قبل از بروز حادثه و یا پس از وقوع آن مشکلات احتمالی را نشان داده ویا با برسی تصاویر دوربینها پس از حادثه میتوانند از وقوع مجدد آن جلوگیري نمایند.

جنس بدنه دوربین هاي ضد انفجار

جنس محفظه دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار عموما فولاد ضد زنگ می باشد. بعلاوه این نوع دوربین ها ضد آب و گردو غبار نیز می باشند و در شرایط نامساعد جوي نیز بدون بروز مشکل و به راحتی قابل نصب و استفاده می باشند .

به طور خلاصه می توان گفت که دوربین هاي ضد انفجار در مقابل گرما و سرماي شدید نیز بسیار مقاوم هستند.

استاندارد هاي مورد نیاز دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار از استاندارد هاي مانند : ATEX ، IECEx برخوردار می باشند این استاندارها مربوط به محیط هاي پر خطري که احتمال اشتعال و یا انفجار در آنها بسیار زیاد است استفاده میشود و بر روي وسایل و اشیایی که براي استفاده در این نوع از اماکن ساخت میشوند این استاندارد ها درج شده است .  (این دو استاندارد و گواهی نامه مربوط به اتحادیه ي اروپا می بشند .)

هوش مند بودن دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

هوشمند بودن در دنیاي امروز بسیار مهم است ، بسیاري از سیستم ها ، گجت ها و یا تجهیزات امنیتی براي این که کارایی بالاتري داشته باشند تا در شرایط و مواقع خاصی بتوانند بدون نیاز به دخالت انسان تصمیمات درستی را بگیرند از هوش مصنوعی استفاده می کنند .

بسیاري از دوربین هاي مداربسته ضد انفجار هم از این فن آوري بهرهمند هستند.

دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر در یافتی را تجزیه و تحلیل کرده و اقدامات لازم جهت جلوگیري از حادثه احتمالی را انجام میدهند . این اقدامات میتواند دادن آلارم و یا گزارش مشکل به وسیله ارسال پیام باشد.

دوربین هاي مدار بسته هوشمند ضد انفجار از فن آوري هایی مانند :تعقیب اجسام در حال حرکت ، تشخیص عبور از خط ، تشخیص آلارم کاذب ، دست رسی از راه دور ، دریافت و ارسال صدا به محیط اندازه گیري در جه حرارت محیط و… پشتیبانی می کنند.

قابلیت تشخیص دستکاري در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

یکی از قابلیت هاي که دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار دارند قابلیت تشخیص در دست کاري و قطع برق عمدي است دوربین هاي ضد انفجار دست کاري را سریع تشخیص داده و با دادن آلارم و ارسال پیام به کاربر دوربین این کار را گزارش داده و از لحظه دست کاري نیز تصویر گرفته تا متخلف یا متخلفین به به راحتی شناسایی شوند .

زمانی که دوربین مدار بسته متوجه دستکاري و اختلال در انجام کار می شود از محیط تصویر تهیه می کند و با آلارم و ارسال پیام به کاربر و یا ادمین دوربین این اختلال را گزارش می دهد.

این دستکاري ها و اختلالات می تواند : ضربه به دوربین و حرکت دوربین از مکان نصب شده ، قطع برق دوربین مدار بسته ، پوشاندن لنز دوربین به وسیله اجسام و یا اسپري رنگی باشد.

مزا یاي قابلیت تشخیص دستکاري در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

بدون شک نظارت 24 ساعت و مانیتورینگ دوربین هاي مداربسته کار بسیار مشکل و غیر ممکنی است بسیاري از سازمان ها و شرکت ها براي مانیتورینگ دوربین هاي مدار بسته نیرو استخدام میکنند و با این حال باز هم در مانیتورینگ و نظارت 24 ساعته محیط هاي مد نظر خود به مشکل بر می خورند .

اما استفاده از این قابلیت نه تنها این سازمانها و شرکت ها را از هزینه هاي استخدام نیرو بی نیاز می کند بلکه عملکرد و کارایی نظارت 24 ساعت محیط را نیز بالا می برد .

تصور کنید در محیطی که احتمال وقوع جرم و یا احتمال انفجار زیاد است این نوع دوربین ها میتوانند از دست کاري احتمالی و خرابی به وسیله افراد متخلف و سود جو جلوگیري کنند و در صورت بروز مشکل به کاربر و یا ادمین دوربین اطلاع رسانی نمایند. و به این صورت از وقوع جرم و یا حوادث احتمالی عمدي جلوگیري نمایند.

کیفیت تصویر بالا در دوربین هاي ضد انفجار

کیفیت تصویر در دوربین هاي مدار بسته از اهمیتی بالایی برخوردار است ، دوربین هاي ضد انفجار با توجه به نوع استفاده اي که دارند از کیفیت تصویر بسیار زیادي نسبت به دوربین هاي مداربسته معمولی موجود در بازار برخوردارند .

از جمله این دوربین ها می توان به دور بین ضد انفجار دارك فایتر اشاره کرد که از کیفیت تصویر بسیار با لایی در دید شب جهت نمایش و تجزیه و تحلیل تصاویربرخوردار است.

دوربین مداربسته ضد انفجار داراي فن آوري دارك فایتر

دوربین دارك فایتر Darkfighter به معنی مبارز تاریکی است این دوربین علاوه بر ضد انفجار بودن قابلیت دید در شب بالاي دارند و تصاویر را در شب با کیفیت زیادي تجزیه و تحلیل و ذخیره می کند.

از این دوربین ها عموما در اماکنی که در طول روز از نور کمی برخودارند ویا اماکنی که در طول شب دید و کیفیت مناسب را نیازمندند استفاده می شود.

از این نوع دوربین عموما در معادن و اماکنی که از لحاظ امنیتی نیازمند دید و کیفیت مناسبی در شب هستند استفاده می شود. از جمله این اماکن می توان به انبار ها و سوله ها ومحوطه هاي باز و سر پوشیده اشاره کرد.

بهره مندي از تکنولوژي +H265 در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار

یک سیستم فشرده سازي است به شکل قابل توجهی میزان استفاده از پهناي باند و ذخیره سازي در هارد را کاهش میدهد.

به بیان ساده تر این تکنولوژي تصاویر را بدون افت کیفیت فشرده و کم حجم می کند و در هنگام انتقال تصاویر از طریق اینترنت و شبکه پهناي باند کمتري مصرف میکند، وهمچنین در هنگام ذخیره سازي تصاویر بر روي هارد نیز فضاي بسیار کمتري را اشغال می کند و دوربینهاي مدار بسته ضد انفجار نیز از این تکنولوژي پشتیبانی می کنند.

فن آوري تشخیص حرکت در دوربین هاي هاي مدار بسته ضد انفجار

تکنولژي تشخیص حرکت یا PIR مخفف کلمه انگلیسی Passive Infrared Sensor که به معنی سنسور مادون قرمز غیر فعال می باشد .منظور از غیر فعال این است که این سنسور به خودي خود هیچ تابشی ندارد و فقط نور مادون قرمز محیط را جذب می کند.

نیروي جنبشی در اجسام باعث تولید اشعه ي مادون قرمز می شود ، موجودات زنده گرماي خود را به وسیله نور مادون قرمز ساتع و منتشر می کنند .

سنسورPIR به اشعه مادون قرمز حساس است و اشعه اي حاصل از نیروي جنبشی حاصل از حرکت اشیا و موجودات زنده را دریافت می کند و به آن واکنش نشان میدهد.

این واکنش در دوربین هاي ضد انفجار یک آلارم و یا ارسال پیام به کاربر باشد ویا یک دستور ضبط تصویري جسمی که این نور را از خود ساتع می کند باشد. این سنسور به دوصورت می تواند در دوربین هاي مدار بسته ضد انفجار فعالیت کند:

1- تمامی مناطقی که دوربین مداربسته ضد انفجار پوشش میدهد را در برگیرد، به بیان ساده تر اگر مناطق تحت پوشش و دید دوربین مداربسته اگلوي سنسور PIR در آنها بهم بخورد و جسمی در آن وارد شود به آن واکنش نشان داده و فعال شود

2 – روش دوم این است که نقاطی دلخواه براي مناطق تحت پوشش دوربین مداربسته دوربین تعریف کنیم تا وقتی جسمی به آن نقاط وارد شد دوربین مداربسته به آن واکنش نشان داده و عملیات مورد نظر و از پیش تعریف شده براي دروبین را انجام دهد.

کاربرد هوش مصنوعی در دوربین مداربسته

کاربرد هوش مصنوعی در دوربین مداربسته

ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮ ﻇﻬﻮر در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ : Intelligence Artificial  ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﭽﯿﺪه از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي در ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ وﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل زﯾﺎدي ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي آن  ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ ﻫﻮش ﺑﺼﺮي ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﺧﺖ.

اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه داﻧﺶ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس آن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻨﺎوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ : ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ، ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ، ﺷﻤﺎرش اﻓﺮاد ، آﻧﺎﻟﯿﺰ وﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ مانند ﺷﻤﺎره ﭘﻼك . رﻧﮓ ،ﻣﺪل ﺗﺸﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا و….. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

تشخیص چهره Face Detection یکی ازفنآوري هاي میباشدکه با رشد هوش مصنوعی به یکی از فن آوري هاي ارزنده و مهم در صنعت تجهیزات امنیتی و دوربین مداربسته تبدیل شده است .

این تکنولوژي با استفاده از ویژگیهاي بیومتریک چهره هرفرد و به کمک الگوریتم هاي نوشته شده توسط برنامه نویسان، قادر به تشخیص و شناسایی چهره و هویت افراد می شود.

دوربین هایی که به هوش مصنوعی مجهز هستند می تواند با یک برد 2 مگا پیکسل چهره را شنا سایی و ذخیره کنند . این دوربینها میتوانند در هر فریم تا 16 تصویر شناسایی و ثبت کنند. و ویژگیهایی مانند جنسیت ، سن را از تصاویر به دست آمده استخراج و ذخیره سازي نمایند.

ﻣﺰاﯾﺎي اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه

ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺑﺨﺼﻮص دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻧﻈﺎرت ،ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮي و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم را دارﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻨﻬﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه را دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺘﺮ و ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮي ﺑﺮ اﻣﺎﮐﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ادارت ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ داﺷﺖ.

و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از وﻗﻮع ﺟﺮم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺟﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع از دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪرك ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد از روي ﻣﺎﺳﮏ ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ؟!

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ وارد ﺑﺎزار ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﺎر ﻧﮑﺪ اﻣﺎ ﻣﻄﻤﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در آﯾﻨﺪه اي ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﯾﮑﯽ از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻇﻬﻮر درﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﯾﻨﺪه از اﯾﻦ ﻓﻦ آوري در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﻨﯿﺪ

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺗﺎ 64 ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ. ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ را ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ وﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﭼﻬﺮه ي ﯾﮏ ﻓﺮد را ﮐﻪ ﺗﺎر و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻨﯽ ، ﻣﻮ ، ﻣﮋه و ﺣﺘﯽ ﺗﻪ رﯾﺶ را ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺷﺪن ﭼﻬﺮه ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در واﻗﻊ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎ رزوﻟﯿﺸﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﭘﯿﮑﺴﻞ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺎز دارد ﺣﺪس زده و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ را در ﯾﮏ ردﯾﻒ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺎ 64 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ . ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ دادن ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻓﻦ آوري اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭼﻬﺮه ي اﻓﺮاد،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﻮع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و رﻧﮓ وﺣﺘﯽ ﭘﻼك آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ راه ﮔﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي ﭘﻼك وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ و رﻧﮓ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ، اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺷﻤﺎ در ﺧﺸﻢ ، ﺷﺎدي ، ﻏﻢ و آن ﻟﺤﻈﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﻦ آوري ﺗﺸﺨﯿﺺ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﺧﯿﺮه ﭘﻼك وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻈﺎرت در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻓﻦ آوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻼك ﺧﻮردو ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ANPR ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان

رزوﻟﯿﺸﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺮد و ﻟﻨﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﺮ ﭼﻪ رزوﻟﯿﺸﻦ ﺑﺎﻟﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﻼك ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮي دارد. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻣﻬﻢ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﻗﻮي اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد .

ﻃﺒﯿﻌﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ دﯾﺪ در ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻼك ﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﺷﺐ و در ﻧﻮر ﮐﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻼك ﺧﻮان

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻼك ﺧﻮان واﻗﻌﯽ داراي ﻧﺮم اﻓﺰار ﭘﺮدازش و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﻼك ﺧﻮدرو ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﻼك را ﭘﺮدازش و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮك ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﮋي ﭘﻼك ﺧﻮان ﺑﻪ واﺳﻂ ﻓﻦ آوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺸﯿﺨﯿﺺ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ اي ﮐﻪ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ داده ﻫﺎ را ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﻧﺎﻫﺎ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ رﻓﺘﺎري را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺸﺪاري ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ دورﺑﯿﻦ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻫﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت 24 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻓﻨﺎوري ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا در دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ

دورﺑﯿﻦ ﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ داراي ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﻦ آوري ﺻﺪا ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪاي ﻣﺤﯿﻂ ، ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪا را ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﺴﺘﺎده اﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪ.

ﮐﻼم آﺧﺮ

ﻓﻦ آوري ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ و دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ روز ﺑﻪ روز در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ . ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﻪ روز ﮐﺮدن ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻦ ﻓﻦ آوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﻬﺎ آﯾﻨﺪه ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﻧﯿﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد،

دوربین‌های مداربسته ای که نباید بخرید!

دوربین‌های مداربسته ای که نباید بخرید!

دوربین‌های مداربسته ای که نباید خریداری شوند

جالب است بدانید حدود ۳۰۰ برند مختلف در بازار دوربین مداربسته و سیستم‌های نظارتی داخل کشور عرضه می‌شوند. از این تعداد، تقریبا ۵۰ برند از کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، کره و تایوان، ۵۰ برند بصورت اصلی یا OEM از کشور چین و الباقی برندهای بی‌پایه و اساس و جعلی هستند که وجود خارجی نداشته و موجودیت آنها به آرم یا برچسبی خلاصه می‌شود که بر روی دوربین‌های بی‌نام و نشان، حک شده و یا چسبانده می‌شود.

با این وصف مشخص است که انتخاب دوربین مداربسته مناسب به هیچ عنوان کار ساده‌ای نخواهد بود.

در این شرایط یکی از بهترین راهکارها، معرفی دوربین‌هایی است که نباید بخرید!

دوربین‌های مداربسته آنالوگ

دوربین‌های آنالوگ با رزولوشن پایین‌تر از HD و سنسور CCD یا DIS کاملا منسوخ شده اند. منظور از دوربین آنالوگ دوربین‌هایی است که رزولوشن آنها با اصطلاح تی‌وی‌لاین (TVLine) سنجیده می‌شود.

چندی پیش سونی رسما اعلام کرد که به تولید سنسورهای CCD پایان می‌دهد. از این گذشته اکثر سنسورهایی که به نام سونی روی دوربین‌ها تعبیه می‌شوند، تقلبی هستند.

درحال حاضر انواع ارزان‌قیمت دوربین‌های AHD با قیمت‌های بسیار پایین (در انواع لنز های ثابت و وریفوکال) در بازار وجود دارند که کیفیت تصویر تقریبا مناسبی ارائه می‌دهند.

به این ترتیب خرید دوربین‌های آنالوگ هیچ توجیه فنی یا اقتصادی ندارد. پول خود را بابت دوربین و رزولوشن منسوخ هدر ندهید.

دوربین‌های AHD ارزان‌قیمت

کشور چین با عرضه دوربین های AHD با قیمت بسیار پایین و کمتر از 10 دلار پا به عرصه دوربین های نظارتی بی کیفیت گذاشته است. ناگفته پیداست که پردازنده تصویر این دوربین ها از برندهای معتبر مانند نکست چیپ که صاحب فناوری AHD است نمی تواند باشد. در نتیجه در این دوربین‌ها از سنسور و پردازنده‌های بسیار ارزان‌قیمت استفاده شده و عملا کار نرم‌افزاری روی آنها صورت نگرفته است.

بر خلاف تصور اغلب کاربران، حدود نیمی از کیفیت تصویر، مربوط به الگوریتم نرم‌افزاری است که در دوربین‌های ارزان‌قیمت اثری از آن یافت نمی‌شود.

بنابراین از خرید دوربین‌های ارزان‌قیمت AHD با این تصور که “چون HD است پس کیفیت خوبی دارد” بپرهیزید.

دوربین‌های تحت‌شبکه با رزولوشن پایین‌تر از ۳ مگاپیکسل

با ورود فناوری‌هایی مانند TurboHD, HDCVI و AHD که رزولوشن ۲ مگاپیکسل را با کیفیت بالا و قیمتی به‌مراتب پایین‌تر از دوربین‌های تحت‌شبکه ارائه می‌دهند، دوربین‌های تحت‌شبکه ۱ و ۱٫۳ مگاپیکسل عملا از رده خارج شده اند و دوربین‌های ۲ مگاپیکسل نیز توجیه خرید خود را از دست داده‌اند.

البته منظور ما دوربین‌هایIP با رزولوشن 2 مگاپیکسل با نرخ فریم معمولی (تا ۳۰ فریم بر ثانیه) است. دوربین‌های با نرخ فریم بالا مانند ۶۰ یا ۱۲۰ فریم و همچنین دوربین‌های بی سیم خانگی و اسپیددام از این قاعده مستثنی هستند.

محصولات داهوا و هایک‌ویژن بدون گارانتی اصلی

البته خرید هر برندی بدون گارانتی اصلی، اشتباه است؛ اما این موضوع در برندهای داهوا و هایک‌ویژن که حاکمان بلامنازع بازار دوربین مداربسته در ایران و اغلب کشورهای دنیا هستند، نمود بیشتری دارد. قیمت‌های تقریبا پایین این برندها به هیچ عنوان نشانه کیفیت پایین نیست. هر دو آنها در بین ۱۰ برند برتر دنیا در سال ۲۰۱۵ جای دارند و از بالاترین استانداردها در ساخت محصولات بهره می‌برند.

به دلیل اقبال بازار به این دو برند خصوصا برند داهوا، برخی افراد اقدام به خرید و واردات نمونه‌های دسته دوم یا اصطلاحا استوک از توزیع‌کننده‌های چینی می‌کنند.

در بازار چین به محض آغاز زمزمه‌های خارج‌شدن یک مدل خاص از خط تولید، توزیع‌کنندگان یا اصطلاحا گلدپارتنرها، برای جلوگیری از ضرر و زیان، محصولات را با تخفیف‌های ۲۰ تا ۵۰ درصدی عرضه می‌کنند. تا اینجای کار به نظر مشکلی وجود ندارد؛ مشکل از جایی شروع می‌شود که بدانید نمونه‌های تعمیری نیز به تعداد زیاد در میان آنها یافت می‌شود!

علاوه بر این، شماره سریال مدل‌های مخصوص بازار ایران و همین طور سایر کشورها با مدل‌های بازار چین متفاوت است. داهوا و هایک‌ویژن نیز با همین روش محصولات غیرمجاز را در بازارهای مختلف شناسایی نموده و به آنها خدمات ارائه نمی‌دهند.

این اجناس بدون گارانتی خریداری و وارد کشور شده و با قیمت‌های پایین‌تر از نمایندگی‌های اصلی توزیع می‌شوند. مشتریان نیز با اطمینان نسبت به برند داهوا و هایک، محصول را خریداری می‌کنند و خوشحال هم هستند که ارزان‌تر از قیمت نمایندگی اصلی خریده‌اند!

با یک جستجوی ساده در اینترنت می توانید شرکت های ضمانت کننده محصولات برندها معتبر را شناسایی کرده و با اطمینان خرید کنید.

دوربین‌های AHD داهوا و سامسونگ!

مدتی است که در خیابان لاله زار و همینطور برخی مغازه‌ها در خیابان جمهوری تهران، دوربین‌ها و DVRهای بی‌نام و نشان و تقلبی بانام و برند داهوا و سامسونگ فروخته می‌شوند.

فروشندگان این محصولات با خیال راحت نسبت نبود نظارت لازم، بصورت انبوه و با راه های بسیار فراگیر مانند پیامک تبلیغات خود را برای مخاطبان ارسال می کنند.

نکته جالب در مورد این مساله این است که هیچ‌یک از این برندها تولیدکننده AHD نیستند! داهوا فناوری انحصاری خود بنام HDCVI را دارد و سامسونگ هم که تنها دوربین‌های تحت‌شبکه و آنالوگ قدیمی تولید می‌کند.

طبق آخرین اطلاع، سامسونگ‌های تقلبی امسال بصورت کاملا رسمی از چین وارد شده و به‌راحتی و بی‌دردسر، در بازار بفروش می‌رسند.

دوربین‌های HDTVI بنام TurboHD هایک‌ویژن

از آنجاکه هایک‌ویژن فناوری TurboHD را بر مبنای HDTVI توسعه داده، برخی از فروشندگان، دوربین‌های متفرقه HDTVI را بعنوان TurboHD معرفی می‌کنند.

البته به تازگی هایک‌ویژن تغییراتی در DVRهای توربو اعمال کرده که امکان اتصال دوربین‌های TVI را نداشته باشند. ضمنا قیمت این محصولات را نیز کاهش داده تا توجیه خرید دوربین‌های TVI در ذهن کاربران از بین برود.

انتخاب دوربین‌هایی که بر روی خود تنها یک برچسب دارند، بعنوان برند معتبر!

خرید این دوربین‌ها به خودی‌خود اشکالی ندارد؛ مشکل آنجاست که بخواهید آنها را بعنوان برند معتبر و معروف خریداری کنید. این دوربین‌ها تولید کمپانی‌های درجه ۳ و ۴ چین هستند.

محصولات بدون فاکتور، کارت گارانتی و ضمانت معتبر

اگر به هر دلیل چنین خریدی انجام دادید، خیال خود را راحت کرده و آنها را محصولاتی بدون گارانتی و یکبار مصرف فرض کنید. زیرا به محض بروز کوچک ترین مشکل و خرابی، خبری از خدمات (به معنای واقعی) نخواهد بود و فروشنده پاسخگوی شما نخواهد بود.

در پایان لازم به ذکر است که رعایت موارد فوق، ضامن انتخاب و خریدی مطمئن از میان صدها برند و دوربین مداربسته نیست.

این ها محصولاتی هستند که نباید بخرید یا بهتر است نخرید، فقط همین!

درصورتی که قصد انتخاب و خریدی آگاهانه دارید، علاوه بر رعایت این موارد، با یک مشاور و کارشناس متخصص مشورت کنید و سپس از یک مرکز معتبر خرید کنید.